Dodał: |
Oceń: 0 0

W Kielcach możemy podróżować autobusami.

 

www.ztm.kielce.pl - strona przewoźnika autobusowego.

 

Rodzaje i zasady korzystania z biletów Bilety:

– Ulgowy

– Normalny

– Jednorazowy

– Jednogodzinny

– Dobowy

– Karta miejska (imienny)

 

Ulgi: Ulgi należą się osobą:

 

Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych

Dokument uprawniający

1

Dzieci w wieku do 4 lat.

Oświadczenie opiekuna.

2

Osoby, które ukończyły 70 lat.

Dokument potwierdzający wiek i tożsamość.

3

Niepełnosprawni w stopniu znacznym wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z wpisanym znacznym stopniem niepełnosprawności lub imienny bilet elektroniczny.

4

Niewidomi wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z wpisanym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z przyczyną niepełnosprawności 04-0 lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub imienny bilet elektroniczny.

5

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia.

Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" I stopnia i dokument potwierdzający tożsamość lub imienny bilet elektroniczny.

6

Dzieci niedosłyszące do 16 roku życia.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisaną przyczyną niepełnosprawności 03 - L lub legitymacja Polskiego Związku Głuchych lub imienny bilet elektroniczny.

7

Pracownik MPK Sp. z o.o w Kielcach albo jeden z członków rodziny pracownika: współmałżonek lub dziecko pracownika do ukończenia 24 roku życia.

Legitymacja wydana przez MPK Sp. z o.o. w Kielcach, zawierająca dane osoby uprawnionej do przejazdu bezpłatnego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

8

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kielcach.

Legitymacja służbowa Straży Miejskiej w Kielcach.

9

Funkcjonariusze Policji.

Legitymacja służbowa Policji.

10

Posłowie i senatorowie - na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dn. 09.05.1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011r. Nr 7 poz. 29 z późn. zm.)

Legitymacja poselska lub senatorska.

11

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej - na podstawie art.1 16 ust 1 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010r. Nr 101 poz. 648 z późn. zm.)

Książka inwalidy wojennego-wojskowego.

12

Dzieci pięcioletnie niepełnosprawne, oraz dzieci objęte kształceniem specjalnym do przedszkola lub ośrodka wychowawczego oraz ich opiekunowie - na podstawie art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych wzór MENiS-II/181/2 lub MEN-I/52/2.

13

Uczniowie niepełnosprawni do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z opiekunem - na podstawie art. 17 ust. 3a pkt.1 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., poz 256 z późn. zm.)

Legitymacja ucznia niepełnosprawnego wzór MENiS-II/182/2 lub MEN-I/51/2.

14

Uczniowie niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym lub znacznym z przyczyną niepełnosprawności 05-R lub 01-U do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia wraz z opiekunem (Dz. U. z 2004r., poz 256 z późn. zm.)

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z wpisanym stopniem umiarkowanym lub znacznym z przyczyną niepełnosprawności 05-R lub 01-U wraz z legitymacją szkolną.

15

Dzieci i młodzież upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, a także z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi w czasie przejazdu do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia wraz z opiekunem - na podstawie art. 17 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., poz. 256 z późn. zm.)

Legitymacja ucznia niepełnosprawnego wzór MENiS-II/182/2 lub MEN-I/512

 

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych 50%

Dokument uprawniający

1

Dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

Oświadczenie opiekuna.

2

Dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponad podstawowych do ukończenia 21 roku życia.

Legitymacja szkolna, wydana według wzoru określonego przez MENiS lub MEN.

3

 

Legitymacja emeryta wraz z dokumentem tożsamości lub imienny bilet elektroniczny.

4

Inwalidzi z orzeczeniem ustalającym umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisanym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub imienny bilet elektroniczny.

5

Inwalidzi słuchu.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, wydana przez Miejski (Powiatowy) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisanym  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i przyczyną  niepełnosprawności 03-L lub legitymacja Polskiego Związku Głuchych lub imienny bilet elektroniczny.

6

Studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych i średnich, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia.

Międzynarodowa legitymacja ISIC (International Student Identity Card).

7

Uczestnicy studiów doktoranckich.

Legitymacja określona w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2011r., Nr 225, poz. 1351).

8

Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich) na podstawie art. 188 ustawy z dnia 27.07.2005r. (Dz. U. z 2012r., poz 572)

Legitymacja studencka

9

Kombatanci i osoby represjonowane - na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz osobach represjonowanych (Dz. U. z 2012r., poz 400)

Zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacja osoby represjonowanej.

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.