Dodał: |
Oceń: 0 0

Studia w Kielcach

UCZELNIE PUBLICZNE(PAŃSTWOWE)

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

25-314 Kielce woj. świętokrzyskie

tel. 413424444 www.tu.kielce.pl 

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5 25-369 Kielce

tel. 413497227 www.ujk.edu.pl

 

 

UCZELNIE NIEPUBLICZNE (PRYWATNE)

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
ul. Mielczarskiego 51
25-709 Kielce
Kielce
woj. świętokrzyskie
tel. 413623018
www.ssw.edu.pl

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach.
ul. "Ponurego" Piwnika 49
25-666 Kielce
Kielce
woj. świętokrzyskie
tel. 413458588
www.etins.edu.pl

Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach

ul. Peryferyjna 15
25-562 Kielce
Kielce
woj. świętokrzyskie
tel. 413317410
www.wsh-kielce.edu.pl

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
ul. Staffa 7
25-410 Kielce
Kielce
woj. świętokrzyskie
tel. 413303788

www.wsap-kielce.edu.pl

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego

ul. Jagiellońska 109a
25-734 Kielce
Kielce
woj. świętokrzyskie
tel. 413661313
www.wseip.edu.pl

Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica w Kielcach

ul. Karczówkowska 5a
25-019 Kielce
Kielce
woj. świętokrzyskie
tel. 412435130
www.wsu.kielce.pl

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach
ul. Toporowskiego 98
25-553 Kielce
Kielce
woj. świętokrzyskie
tel. 413310233
www.wstkt.pl

Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach

ul. Peryferyjna 15
25-562 Kielce
Kielce
woj. świętokrzyskie
tel. 413317410
www.wsh-kielce.edu.pl

Świętokrzyska Szkoła Wyższa

ul.Mielczarskiego 51
25-709 Kielce

woj. świętokrzyskie
tel. 0413623018,

http://www.ssw.edu.pl

 

Wszechnica Świętokrzyska

ul. E. Orzeszkowej 15

25-435 Kielce

woj. świętokrzyskie

Tel. 0413311244 (Rektorat)
www.ws.edu.pl

 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych

www.etins.edu.pl

 

 

Rekrutacja na studia do uczelni państwowej

Cudzoziemcy posiadający:

 • Kartę Polaka
 • Status uchodźcy
 • Zezwolenie na osiedlenie się
 • osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
 • osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

mogą podejmować kształcenie:

1)  jako stypendyści strony polskiej, bez ponoszenia opłat za naukę

2)  na zasadach odpłatności

3)  bez odpłatności i świadczeń stypendialnych

4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę

5) jako stypendyści uczelni

 

Cudzoziemcy, wymienieni powyżej mogą aplikować na zasadach obowiązujących obywateli Polski.

Cudzoziemcy, którzy nie posiadają karty polaka lub zezwoleń wymienionych powyżej, aplikują na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich.

 

Podstawą do przyjęcia na studia wyższe cudzoziemców może być:

     1) umowa międzynarodowa,

     2) umowa zawarta przez Uniwersytet z podmiotami zagranicznymi,

     3) decyzja ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

     4) decyzja rektora.

* Cudzoziemcy odbywają studia na zasadzie odpłatności.
** Decyzję o przyjęciu na studia wyższe cudzoziemca podejmuje rektor na podstawie wniosku komisji. Decyzja określa wysokość opłat na studia.

Oferta kształcenie (kierunki studiów)

UJK:  http://www.ujk.edu.pl/webujk/979
PŚ: https://usosweb.tu.kielce.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/programy/wszystkieKierunki()

 

Wymagane dokumenty:

 1. wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. ważną Kartę Polaka
 3. kserokopie oryginalnych świadectw lub dyplomów (wraz z oryginałem)
 4.  kserokopie:
 • paszportu
 • wizy
 • karty polaka
 1. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku studiów wyższych;
 2. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres przynajmniej roku akademickiego albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub deklarację o dobrowolnym przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 3. potwierdzoną kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem);
 4. certyfikat znajomości języka polskiego
 5. w przypadku studiów prowadzonych w języku obcym, dokument potwierdzający znajomości języka obcego wskazany w rozporządzeniu.
 6. podanie o przyjęcie na studia wyższe,
 7. wypełniony kwestionariusz
 8. 4 fotografie kolorowe( w tym jedna w formie cyfrowej, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 9. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, ustalonej przez Rektora, za postępowanie związane z przyjęciem na studia. (Najczęstszej kwota wynosi 200 euro)

*Każdy dokument wydany w języku obcym należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 Dokumenty należy składać do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

Roczna opłata wnoszona przez cudzoziemców podejmujących naukę na Politechnicę Świętokrzyskiej na zasadach odpłatności wynosi równowartość:

- na studiach pierwszego lub drugiego stopnia – 2000 EUR

- na studiach doktoranckich, studiach podyplomowych, stażach naukowych i habilitacyjnych – 3000 EUR

- na kursach dokształcających i praktykach zawodowych – 3000 EUR

Osoby pochodzenia polskiego podejmujące naukę na warunkach odpłatności wnoszą opłaty, o których mowa powyżej, obniżone o 30%.

Roczna opłata wnoszona przez cudzoziemców podejmujących naukę na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego na zasadach odpłatności wynosi równowartość:

- na studiach pierwszego lub drugiego stopnia – 2000 euro,

-  na studiach doktoranckich:

     a) w dyscyplinie biologia, chemia i fizyka – 4000 euro,

     b) w pozostałych dyscyplinach – 3000 euro,

- na studiach podyplomowych – 3000 euro

 

Pilnie! Cudzoziemcy z Winnicy(Ukraina), którzy odpłatnie studiują na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, mogą uzyskać obniżkę o 50% za opłatę za studia (zgłoszenie składa się w dekanacie wydziału).

 

Rekrutacja na studia do uczelni prywatnej

Studia na uczelniach przywatnych są odpłatne od 270 zł do 390zł miesięcznie. Cena zależy od kierunku studiów.

Niektóre prywatne uczelnie oferują obniżkę o 50% za opłatę za studia dla studentów z Ukrainy i stypendium dla posiadaczy Karty Polaka.

Wymagane dokumenty:

 1. wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. ważną Kartę Polaka
 3. kserokopie oryginalnych świadectw lub dyplomów (wraz z oryginałem) i apostille, wydany przez Konsulat RP
 4. certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1-B2
 5. kserokopie:
 • paszportu
 • wizy
 • karty polaka
 1. wypełniony kwestionariusz lub ankieta osobowa
 2. 4 fotografie kolorowe

*Każdy dokument wydany w języku obcym należy złożyć wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

 

STYPENDIUM DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WINNICKICH

Stypendium Miasta Kielce dla studentów jednolitych studiów stacjonarnych, studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach będącymi absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – Winnicy na Ukrainie

Student może ubiegać o stypendium, jeśli spełnia poniższe warunki :

a) posiada status studenta jednolitych studiów stacjonarnych, studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach,

b) jest absolwentem  szkoły średniej lub wyższej w Winnicy na Ukrainie,

c) w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczyli dany rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium (nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów),

d) nie przebywają na urlopie, którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Niezbędne dokumenty:

 1. Wypełnioniy wniosek(http://www.ws.edu.pl/ukraina_wniosek.pdf )
 2. świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły średniej lub wyższej mającej swoją siedzibę w Winnicy na Ukrainie (może być także odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez jednostkę wystawiającą dokument lub wnioskodawcę),
 3. oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który będzie przekazywane stypendium.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać osobiście w sekretariacie Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 (pok. Nr 603) w terminie 1-15 października bieżącego roku.

Ważne!

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Stypendium może zostać przyznane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.

 

 

 

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.