Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

REJESTRACJA POBYTU

Obywatele UE mają prawo przebywania w Polsce przez okres 3 miesięcy bez konieczności dopełnienia jakichkolwiek formalności związanych w rejestracją pobytu. Są obowiązani posiadać w tym czasie ważny dokument podróży albo inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

Jeżeli pobyt na terytorium Polski będzie trwał przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obywatel UE jest obowiązany zarejestrować swój pobyt, co następuje na jego wniosek. Wniosek składa się osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski. Do wniosku należy załączyć dokumenty lub pisemne oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków pobytu (warunki te zależą od okoliczności, które uzasadniają zamieszkiwanie w Polsce). Przy składaniu wniosku okazuje się dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo. Organem właściwym w sprawie rejestracji jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela UE. Jeżeli pobyt zostaje zarejestrowany, obywatelowi UE wydaje się zaświadczenie o rejestracji.

Obywatelowi UE przysługuje prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 • jest pracownikiem lub osobą pracującą w Polsce na własny rachunek;
 • posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej oraz posiada ubezpieczenie zdrowotne;
 • studiuje lub odbywa w Polsce szkolenie zawodowe oraz:
 • posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej,
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne,
 • jest małżonkiem obywatela polskiego.

Takie same zasady pobytu i rejestracji obowiązują:

 • obywateli państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • obywateli Konfederacji Szwajcarskiej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.


PRAWO STAŁEGO POBYTU

Obywatel UE nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski.

Prawo przewiduje sytuacje, gdy prawo stałego pobytu obywatel UE nabywa przed upływem 5-letniego okresu pobytu w Polsce. Dotyczy to:

 • pracowników lub osób pracujących na własny rachunek, które w chwili zakończenia wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej osiągnęły wiek emerytalny lub które zakończyły wykonywanie pracy w celu przejścia na wcześniejszą emeryturę, jeżeli przedtem przez okres 12 miesięcy wykonywały pracę lub inną działalność zarobkową na terytorium Polski i przebywały na tym terytorium nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 3 lata;
 • pracowników lub osób pracujących na własny rachunek, które zaprzestały wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej z powodu trwałej niezdolności do pracy, jeżeli przebywały na tym terytorium nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata;
 • pracowników lub osób pracujących na własny rachunek, które po 3 latach nieprzerwanego pobytu i wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej w Polsce wykonują pracę lub inną działalność zarobkową w innym państwie członkowskim przebywając nadal na terytorium Polski, dokąd wracają co najmniej raz w tygodniu.

Do okresów pracy lub wykonywania innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek zalicza się okresy:

 • niezamierzonego bezrobocia wynikającego z rejestru bezrobotnych prowadzonego przez powiatowy urząd pracy;
 • przerw w pracy lub w wykonywaniu innej działalności zarobkowej niezależnych od woli wymienionych powyżej osób;
 • nieświadczenia pracy lub niewykonywania innej działalności zarobkowej wskutek okresowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku.

Pobyt na terytorium Polski uważa się za nieprzerwany jeżeli przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku. Pobytu nie przerywa opuszczenie Polski na okres dłuższy niż 6 miesięcy z powodu:

 • odbycia obowiązkowej służby wojskowej albo
 • ważnej sytuacji osobistej, w szczególności ciąży, porodu, choroby, studiów, szkolenia zawodowego, oddelegowania, która wymaga pobytu poza tym terytorium, pod warunkiem że okres ten jest nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Obywatelowi UE, który nabył prawo stałego pobytu wydaje się dokument potwierdzający prawo stałego pobytu. Wydanie takiego dokumentu następuje na wniosek obywatela UE, który należy złożyć osobiście. Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

Wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu odmawia się, gdy:

 • nie zostały spełnione warunki stałego pobytu, lub
 • pobyt obywatela UE na terytorium Polski stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.