Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

INFORMACJE OGÓLNE

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Według polskiego prawa małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy przyszli małżonkowie złożą oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch świadków (świadkami ślubu cywilnego mogą być dwie osoby pełnoletnie dowolnej płci – także dwie kobiety lub dwóch mężczyzn; w dniu ślubu zgłaszają się oni min. 5 minut przed ceremonią w USC z dowodami osobistymi).

Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego wyrażą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego. Jest to tzw. ślub konkordatowy, czyli ślub, który wywołuje skutki zarówno wyznaniowe jak i cywilne. Ślub taki może być zawarty, jeżeli umowa międzynarodowa lub ustawa przewiduje, że ślub kościelny wywołuje skutki takie jak ślub przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Ślub, o którym mowa może być zawarty w kościołach:

 • Katolickim,
 • Prawosławnym,
 • Ewangelicko-augsburskim,
 • Ewangelicko-metodystycznym,
 • Chrześcijan,
 • Baptystów,
 • Adwentystów Dnia Siódmego,
 • Kościoła Polskokatolickiego,
 • Starokatolickiego mariawitów,
 • Zielonoświątkowego,
 • w Wyznaniowych Gminach Żydowskich.

Zgodnie z polskim prawem:

 • małżeństwo może zostać zawarte tylko przez osoby płci przeciwnej;
 • nie jest dopuszczalne przebywanie w związku małżeńskim z więcej niż jedną osobą;
 • związek małżeński mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat, jednak prawo przewiduje także sytuację, kiedy kobieta, która ma ukończony 16 rok życia może wstąpić w związek małżeński (uzależnione to zostało od zgody sądu opiekuńczego wydanej ze względu na ważne powody i po ustaleniu przez sąd, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny),
 • nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie,
 • przeszkodą do zawarcia małżeństwa może być choroba psychiczna bądź niedorozwój umysłowy. W okolicznościach, kiedy stan zdrowia przyszłego małżonka nie zagraża przyszłemu potomstwu oraz małżeństwu, sąd może wydać decyzję o zezwoleniu na zawarcie związku małżeńskiego,
 • nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej (naszymi krewnymi w linii prostej są np. ojciec, matka, dziadek, babcia), rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej (naszymi powinowatymi w linii prostej są np. teść, teściowa, szwagier, szwagierka). Z ważnych powodów sąd może jednak zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi. 

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo przedstawia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument tożsamości oraz składa:

 • pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zapewnienie takie zawiera:
 • nazwiska i imiona osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, ich nazwiska rodowe (jeżeli można je ustalić), stan cywilny, obywatelstwo, daty i miejsca urodzenia, numery PESEL ( jeżeli zostały nadane) oraz oznaczenia przedstawionych dokumentów tożsamości (np. paszport i jego numer);
 • wskazanie miejsca zawarcia małżeństwa – jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo pozostawała uprzednio w związku małżeńskim albo prawomocnie stwierdzono nieistnienie małżeństwa ;
 • informację o wspólnych dzieciach osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz oznaczenie ich aktów urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone;
 • nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe rodziców każdej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo;
 • jeżeli ma zostać zawarte małżeństwo konkordatowe – oświadczenia o nazwisku (nazwiskach), które będą nosiły osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo po jego zawarciu, oraz oświadczenia o nazwisku dzieci;
 • oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa;
 • informację o pouczeniu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia;
 • adres do korespondencji osób zamierzających zawrzeć małżeństwo;
 • podpisy osób zamierzających zawrzeć małżeństwo oraz kierownika urzędu stanu cywilnego albo konsula przyjmującego zapewnienie.
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

 • zapewnienie, o którym mowa powyżej,
 • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu (tj. rozwodzie), unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym, że małżeństwo ustało, zostało unieważnione albo że stwierdzono jego nieważność;
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo (jeżeli jego otrzymanie nie jest możliwe można wystąpić do sądu, by zwolnił z obowiązku złożenia tego dokumentu).

Dokumenty sporządzone w języku obcym przedkłada się wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 • tłumacza przysięgłego,
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • konsula.


PROCEDURA ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA

Małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają wstąpić w związek małżeński, złożyły temu kierownikowi pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa (informacje, które zawiera zapewnienie zostały przedstawione powyżej). Kierownik może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
W przypadku ślubu konkordatowego, kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Zaświadczenie takie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania.

Jeżeli osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego, obowiązani są zapewnić udział tłumacza w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego. Taki sam obowiązek ciąży na nich, gdy świadkowie nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

ZMIANA NAZWISKA

Niezależnie od tego, w jakiej formie zostanie zawarte małżeństwo (czy będzie to ślub cywilny, czy konkordatowy), małżonkowie muszą złożyć oświadczenia, jakie nazwisko chcą nosić po zawarciu związku oraz jakie nazwiska będą nosiły ich dzieci. Możliwe jest pozostanie przy swoim nazwisku, ale można też przyjąć nazwisko małżonka/małżonki bądź do swojego dotychczasowego nazwiska dobrać drugie (małżonka/małżonki). W Polsce bardzo często stosowaną formą jest zmiana nazwiska małżonki na nazwisko męża.

PRAWA I OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW

Zgodnie z polskim prawem oboje małżonkowie mają w małżeństwie równe prawa i obowiązki. Poprzez zawarcie związku małżeńskiego zobowiązują się do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wzajemnej wierności, współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli, wspólnego rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
2.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

malzenstwo z polakiem

prawa malzonkow

finanse po slubie - migranci

malzenstwa fikcyjne

rozwod i separacja