Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Jednym ze sposobów uzyskania polskiego obywatelstwa jest jego nabycie z mocy prawa. Nabycie z mocy prawa oznacza, że z chwilą zaistnienia określonych prawem warunków nabywamy obywatelstwo polskie bez konieczności podjęcia jakichkolwiek dodatkowych czynności.

Z mocy prawa – przez urodzenie – nabywa obywatelstwo polskie małoletni, jeżeli:

  • co najmniej jedno z jego rodziców jest obywatelem polskim;
  • urodził się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jego rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone.

Należy w tym miejscu dodać, że zmiany w ustaleniu rodziców albo obywatelstwa rodziców podlegają uwzględnieniu przy określeniu obywatelstwa ich małoletniego dziecka, jeżeli nastąpiły przed upływem roku od dnia jego narodzin. Ma to w praktyce największe znaczenie w przypadku dzieci pochodzących ze związków nieformalnych, kiedy to ojciec uznaje dziecko przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo ojcostwo mężczyzny zostaje ustalone na mocy orzeczenia sądu. W takiej sytuacji, by dziecko nabyło obywatelstwo polskie z mocy prawa, uznanie dziecka lub ustalenie ojcostwa musi nastąpić przed upływem roku od dnia narodzin.

Z mocy prawa nabędzie również obywatelstwo polskie małoletni, który:

  • został znaleziony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem, że jego rodzice są nieznani;
  • został przysposobiony przez osobę lub osoby posiadające obywatelstwo polskie, pod warunkiem jednak, że doszło do przysposobienia pełnego i nastąpiło to przed ukończeniem przez małoletniego lat 16. W takim przypadku przyjmuje się, że małoletni cudzoziemiec nabył obywatelstwo polskie z dniem urodzenia.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.