Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Nadawanie obywatelstwa polskiego należy do konstytucyjnych uprawnień Prezydenta, który w pełni swobodnie decyduje, kogo włączyć do grona obywateli polskich.

O nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta mogą ubiegać się wszyscy cudzoziemcy. Prawo nie stawia wymogów, jakie należy spełnić, by zagwarantować sobie uzyskanie obywatelstwa w tym trybie. Jak już zostało wskazane, decyzję w tym przedmiocie podejmuje Prezydent dysponując całkowitą dowolnością. Trudno nawet „podpowiedzieć”, co należy załączyć do wniosku, czy napisać w życiorysie, by przekonać Prezydenta, aby nadał nam obywatelstwo polskie.

W praktyce z tego trybu nabywania obywatelstwa polskiego korzystają najczęściej osoby, które nie spełniają warunków, by ubiegać się o obywatelstwo w trybie uznania (na temat uznania za obywatelstwa polskiego dowiesz się w zakładce 'Uznanie za obywatela'). Warto rozważyć tę drogę do obywatelstwa polskiego. Procedura nic nas nie kosztuje, a jak się nie uda, to zawsze możemy poczekać, aż spełnimy warunki do nabycia obywatela polskiego w innym trybie. Odmowa nadania nam obywatelstwa polskiego przez Prezydenta nie wyłącza bowiem możliwości ubiegania się o obywatelstwo w trybie uznania, ani ponownego składania wniosku do Prezydenta.

Nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek. Zgodnie z art. 20 ustawy o obywatelstwie polskim, wniosek o nadanie obywatelstwa zawiera:

  • dane cudzoziemca;
  • adres zamieszkania;
  • informacje o rodzicach cudzoziemca i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie;
  • informacje o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa innego państwa;
  • informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej;
  • informację o znajomości przez cudzoziemca języka polskiego;
  • dane małżonka cudzoziemca;
  • informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości;
  • uzasadnienie.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się na formularzu, za pośrednictwem wojewody lub konsula. Cudzoziemcy przebywający w Polsce legalnie składają wniosek za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania. Nie dotyczy to osób przebywających na wizie lub w ruchu bezwizowym, które – podobnie jak osoby zamieszkałe poza granicami Polski – składają wniosek za pośrednictwem konsula. Wniosek składa się osobiście lub korespondencyjnie, ale wówczas nasz podpis powinien zostać poświadczony urzędowo.

Do wniosku należy obowiązkowo załączyć zdjęcia oraz dokumenty potwierdzające nasze dane osobowe, dane małżonka (jeżeli pozostajemy w związku małżeńskim), źródło naszego utrzymania, nasze osiągnięcia zawodowe, informacje o działalności politycznej i społecznej, a także dokumenty dotyczące rodziców i dalszych wstępnych (dziadków, pradziadków), jeżeli posiadali obywatelstwo polskie oraz informacje o tym, czy posiadaliśmy obywatelstwo polskie w przeszłości. Wszelkie wnioski, oświadczenia i dokumenty, które zostały sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula.

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w całości, albo nie dołączono do niego wskazanych powyżej dokumentów, wojewoda (albo konsul) wezwie nas do ich uzupełnienia w terminie 30 dni od dnia, w którym otrzymamy wezwanie. Jeżeli nie uzupełnimy braków, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania, co oznacza, że sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.

Kompletny wniosek jest przekazywany Prezydentowi za pośrednictwem ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Minister przed przekazaniem wniosku zwraca się do Komendanta Głównego Policji i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o udzielenie informacji, które mogą mieć znaczenie dla sprawy i sporządza opinię dotyczącą wniosku.

Prezydent nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia. Postanowienie takie nie jest uzasadniane, a przypadku odmowy nie przysługuje nam prawo wniesienia odwołania. Akt nadania obywatelstwa polskiego albo zawiadomienie o odmowie jego nadania doręcza nam wojewoda albo konsul.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.