Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Przywrócenie obywatelstwa polskiego jest jednym ze sposobów dołączenia do grona obywateli polskich – obok nabycia z mocy prawa, nadania przez Prezydenta i uznania za obywatela polskiego.

Obywatelstwo polskie przywraca się cudzoziemcowi, który je utracił przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie poprzednio obowiązujących ustaw o obywatelstwie polskim. Ustawa określa przypadki, w których nie przywraca się obywatelstwa polskiego. Dotyczy to cudzoziemca, który:

 • dobrowolnie wstąpił do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników w okresie od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r.;
 • przyjął w okresie od 1 września 1939 r. do 8 maja 1945 r. urząd publiczny w służbie Państw Osi lub ich sojuszników;
 • działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności, lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka;

Obywatelstwa polskiego nie przywraca się także wtedy, jeżeli stanowi to zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Przywrócenie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca składany na formularzu do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a w przypadku osoby zamieszkującej poza Polską, wniosek składa się za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek taki zawiera:

 • dane cudzoziemca;
 • adres zamieszkania;
 • oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego oraz informacje o okolicznościach jego utraty;
 • adres ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium Polski przed utratą obywatelstwa polskiego;
 • życiorys.

Do wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego należy załączyć:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
 • dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeżeli takie nastąpiły;
 • posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego;
 • fotografię osoby objętej wnioskiem.

Wszelkie wnioski, oświadczenia i dokumenty, które zostały sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula.

Przed wydaniem decyzji minister zwraca się do Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby do innych organów, o udzielenie informacji, czy przywrócenie obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz czy cudzoziemiec nie działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności, lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka. Minister może także zwrócić się do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o przekazanie informacji o treści posiadanych dokumentów dotyczących osoby ubiegającej się o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz o ich udostępnienie.

Jeżeli w trakcie postępowania organ poweźmie wątpliwość, czy nie posiadamy już obywatelstwa polskiego, przekazuje nasz wniosek do wojewody w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego. Jeżeli okaże się, że mamy obywatelstwo polskie, wojewoda wyda decyzję o potwierdzeniu posiadania przez nas obywatelstwa polskiego, a wnioskowi o przywrócenie obywatelstwa polskiego nie nadaje się dalszego biegu.

Postępowanie o przywrócenie obywatelstwa polskiego kończy się wydaniem decyzji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Sprawa toczy się w trybie przepisów postępowania administracyjnego. (aby dowiedzieć się jakie masz prawa i obowiązki w tym postępowaniu, zajrzyj do zakładki 'Postępowanie administracyjne')

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.