Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Zdrowie to jedna z najważniejszych sfer w życiu człowieka, o którą trzeba zawsze dbać. Dla osób przebywających za granicą, może to być szczególnie trudne zadanie, dlatego też poniżej przedstawiamy podstawowe zagadnienia dotyczące opieki zdrowotnej w Polsce. Należy również pamiętać, że ważnym warunkiem, jaki trzeba spełnić podczas legalizacji pobytu w Polsce, jest ubezpieczenie zdrowotne. O tym o raz innych bardziej szczegółowych zagadnieniach  można znaleźć w powyższych zakładkach


UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Ubezpieczenie zdrowotne jest to ubezpieczenie w razie zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia itp. By móc korzystać z takiego ubezpieczenia, należy opłacać składki wynikające z umowy ubezpieczeniowej (np. co miesiąc).

Narodowy Fundusz Zdrowia jest państwową instytucją, która finansuje świadczenia opieki zdrowotnej ze składek płaconych przez osoby ubezpieczone w NFZ (czyli osoby ubezpieczone płacą składkę do NFZ, a za to uzyskują bezpłatną opiekę zdrowotną). Strona internetowa Narodowego Funduszu Zdrowia 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, czyli „osoby ubezpieczone”.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OBOWIĄZKOWE:

 • podlegają mu wszystkie osoby zatrudnione w Polsce (także cudzoziemcy), które podpisały umowę o pracę. W takiej sytuacji każdego miesiąca ich pracodawca odprowadza z wypłacanej pracownikowi pensji składkę zdrowotną do NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia) . Bardzo ważne jest to, że po dokonaniu odpowiedniej rejestracji w NFZ ze świadczeń zdrowotnych przysługujących osobie ubezpieczonej mogą korzystać także członkowie jej najbliższej rodziny, jeśli nie są ubezpieczeni z innego tytułu,
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • służby mundurowe (żołnierze, poborowi, policjanci, funkcjonariusze innych służb),
 • posłowie,
 • prawnicy (sędziowie, prokuratorzy, ławnicy, itd.),
 • emeryci, renciści,
 • osoby duchowne,
 • uchodźcy (status uchodźcy musi być uznany w Polsce) oraz cudzoziemcy objęci ochroną uzupełniającą i programem integracyjnym w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie – program taki trwa 12 miesięcy,
 • dzieci uczęszczające do szkoły (w ramach opieki zapewnianej przez szkołę), nawet jeżeli pobyt ich rodziców w Polsce jest nie zalegalizowany.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DOBROWOLNE

Jeśli przebywasz w Polsce legalnie, np. jesteś osobą zatrudnioną na podstawie umowy o dzieło, pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym i nie podlegasz ubezpieczeniu obowiązkowemu możesz ubezpieczyć się dobrowolnie. Aby to zrobić należy:

Dane kontaktowe do oddziałów wojewódzkich NFZ znajdziesz TUTAJ 

KTO OPŁACA SKŁADKĘ ZDROWOTNĄ?

 • Jesteś pracownikiem – jeśli jesteś legalnie zatrudniony składkę każdego miesiąca automatycznie opłaca pracodawca.
 • Prowadzisz działalność gospodarczą - każdy kto prowadzi swoją firmę, składkę każdego miesiąca odprowadza sam za siebie. W przypadku prowadzenia kilku rodzajów działalności gospodarczej, płaci się składkę od każdej z nich.
 • Podpisałeś umowę zlecenie – jeśli masz podpisaną umowę zlecenie, składkę odprowadza zleceniodawca, z którym podpisujesz umowę.
 • Jesteś uchodźcą albo otrzymałeś ochroną uzupełniającą – o ile przystąpiłeś do programu integracyjnego, przez 12 miesięcy składkę odprowadza powiatowe centrum pomocy rodzinie.
 • Ubezpieczyłeś się dobrowolnie – składka odprowadzana jest samodzielnie.

DOWÓD UBEZPIECZENIA

Kiedy idziesz do lekarza, a jesteś osobą ubezpieczoną, nie musisz mieć ze sobą dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, a jedynie musisz podać numer PESEL (jeżeli go posiadasz) i pokazać dowód tożsamości. Może to być zarówno dowód osobisty, jak i paszport lub prawo jazdy. Niepełnoletnim wystarczy np. aktualna legitymacja szkolna. Natomiast rodzice noworodków i niemowląt do trzeciego miesiąca mogą podać swój numer PESEL (jeżeli go posiadają). To czy jesteś ubezpieczony będzie sprawdzany w systemie elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

Aby dowiedzieć się, czym jest PESEL i komu jest nadawany, zajrzyj do zakładki 'PESEL'.

UBEZPIECZENIE W INNYCH KRAJACH UE

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to bezpłatna karta, która zapewnia nam dostęp do wszelkich niezbędnych z medycznego punktu widzenia usług państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w dowolnym z 28 państw członkowskich UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii na takich samych warunkach i w takiej samej cenie (czyli w niektórych krajach bezpłatnie) jak osobom ubezpieczonym w danym kraju.

Więcej informacji o EKUZ znajdziesz tutaj: TUTAJ  

Jak wyrobić Kartę Europejską? 

 

OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE - GDZIE MOŻNA SIĘ LECZYĆ?

Miejsca gdzie można otrzymać opiekę medyczną w Polsce:

 • SZPITALE
 • PRZYCHODNIE – podstawowa opieka medyczna, lekarz pierwszego kontaktu
  Zazwyczaj otwarte są od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 18:00
  !W wypadkach nagłych zachorowań, kiedy nie można czekać do otwarcia przychodni dostępna jest nocna i świątecznej opieka zdrowotna po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Wtedy przyjmuje lekarz dyżurny, który może także udzielać porad telefonicznie oraz w domu.
  *Informacja o najbliższej przychodni dyżurnej powinna być umieszczona przy drzwiach wejściowych każdej przychodni.
  *Informacja o najbliższej aptece dyżurnej umieszczona jest także w widocznym miejscu w każdej aptece.
 • PORADNIE SPECJALISTYCZNE – często znajdują się także w przychodniach, tutaj można otrzymać poradę lekarza specjalisty takiego jak np.: dermatolog, laryngolog, neurolog, onkolog. 
 • MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE – prowadzi badania i analizy diagnostyczne na podstawie skierowania od lekarza lub dentysty.
 • PRACOWNIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ I ORTODONCJI – udziela świadczeń na podstawie skierowania od dentysty.
 • ZAKŁADY REHABILITACJI LECZNICZEJ – udziela świadczeń na podstawie skierowania od lekarza.

Aby wyszukać przychodnię najbliższą twojego miejsca zamieszkania czy poradnię specjalistyczną polecamy wyszukiwarkę NFZ, z rozwijanej listy należy wybrać województwo, wpisać nazwę miejscowości oraz ulicę oraz typ placówki, który nas interesuje, a system wyszuka najbliżej położony obiekt: WYSZUKIWARKA: Poradnie/gabinety podstawowej opieki zdrowotnej 

!Należy zwrócić uwagę czy na budynku danej placówki wisi tabliczka z napisem Narodowy Fundusz Zdrowia, to oznacza, ze dana placówka świadczy usługi bezpłatnie dla osób ubezpieczonych (nie jest placówka prywatna, która za leczenie pobiera opłaty).

 

SKIEROWANIE DO LEKARZA -  CO TO JEST?

Aby udać się do lekarza specjalisty należy okazać skierowanie, które jest wypisywane przez lekarza ogólnego, do którego trafisz w przychodni.

Skierowanie nie jest potrzebne do następujących lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • wenerologa,
 • dentysty.

Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

NFZ: Informacje o świadczeniach 

LEKI – RECEPTY I REFUNDACJE

Należy pamiętać, że niektóre leki wydawane są tylko na receptę i nie można wykupić ich w inny sposób. Receptę wypisuje odpowiedni lekarz. Niektóre leki na receptę podlegają „refundacji” to znaczy, że są tańsze, lek może być refundowany w całym zakresie albo częściowo.

! Apteka ma obowiązek poinformować cię o możliwości nabycia leku, innego niż przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i składzie, którego cena nie przekracza limitu ceny. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy lekarz wypisując receptę dokonał odpowiedniej adnotacji na druku recepty wskazującej na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.

 

PIERWSZA WIZYTA W PRZYCHODNI

Aby zarejestrować się do lekarza najlepiej zrobić to odpowiednio wcześniej np. telefonicznie albo wcześnie rano w wybranej przychodni.

W rejestracji pracownik ma obowiązek udzielić ci informacji o dostępnych terminach, godzinach przyjęć oraz przyjmujących lekarza specjalistów. Aby zapisać się do lekarza będziesz poproszony o pokazanie dowodu poświadczającego tożsamość.

 

WYBÓR LEKARZA, PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ 

Aby korzystać z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, wybierz lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej ( POZ), położną i pielęgniarkę. Możesz bezpłatnie wybrać lekarza POZ trzy razy w roku. Aby to zrobić należy pisemną deklarację wyboru lub zmiany złożyć bezpośrednio w rejestracji wybranej przez Ciebie przychodni.

Opłata nie jest pobierana:

 • jeżeli zmieniasz miejsce zamieszkania;
 • jeżeli wybrany przez Ciebie lekarz POZ przestał udzielać świadczeń opieki zdrowotnej;
 • z innych przyczyn, niezależnych od Twojej woli.

!Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania (np. na wakacjach lub w delegacji) masz prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Deklaracja wyboru lekarza ogólnego znajduje się także na stronie Ministerstwa Zdrowia.

 

POGOTOWIE I NUMERY ALARMOWE

W celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego należy zadzwonić pod numer alarmowy 112, wtedy możesz wezwać tzw. „karetkę pogotowia” do pacjenta, którego życie jest zagrożone a pomoc udzielana jest na miejscu.

Wzywając pogotowie, musisz podać następujące informacje:

 • dokładne miejsce zdarzenia (adres, punkty orientacyjne);
 • powód wezwania;
 • kto potrzebuje pomocy;
 • kto wzywa pogotowie. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

ubezpieczenie zdrowotne - imigranci