Dodał: |
Oceń: 0 0

Kodeks postępowania administracyjnego jest aktem prawnym kompleksowo regulującym zasady postępowania przed organami władzy publicznej. Znaczna część spraw związanych z codziennym życiem cudzoziemców w Polsce, toczy się właśnie w trybie postępowania administracyjnego. Przykładowo można wymienić postępowanie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, czy pobyt rezydenta długoterminowego UE, postępowanie w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej, czy świadczeń rodzinnych. Uważamy, że warto poznać podstawowe prawa i obowiązki w postępowaniu administracyjnym, gdyż może to nas uchronić przed niepotrzebnymi błędami, które mogą negatywnie wpłynąć na naszą sytuację prawną w Polsce. Warto ponadto wiedzieć jakie obowiązki ma wobec nas organ prowadzący sprawę. Znajomość tych zagadnień ułatwi nam niewątpliwie skuteczne ubieganie się o przyznanie określonego uprawnienia.

Bardzo ważna jest znajomość podstawowych zasad rządzących się postępowaniem administracyjnym, gdyż każda czynność, którą podejmuje organ administracji odbywa się w ich duchu. Mają one charakter gwarancyjny, np. chronią stronę postępowania przed nieznajomością prawa, zakreślają granice działania organów władzy. Innymi słowy, ustanawiają standardy, jakim powinno odpowiadać każde postępowanie administracyjne. Zasady te znajdziemy w art. 6 – 16 kodeksu. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.
Warto również zapoznać się z regulacjami dotyczącymi terminów załatwiania spraw administracyjnych (art. 35 – 38). W praktyce często zdarza się, że cudzoziemcy skarżą się, iż ich sprawa trwa bardzo długo, a oni nie wiedzą co mogą z tym zrobić. Wszyscy, którzy zapoznają się z powołanymi regulacjami prawnymi, będą wiedzieli, że mają możliwość złożenia zażalenia na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania i w ten sposób zwalczać opieszałość organów.

Niezmiernie ważna jest także kwestia doręczeń w postępowaniu administracyjnym (art. 39 – 49) oraz sposób liczenia terminów administracyjnych (art. 57 – 60), gdyż wywołują one bardzo poważne skutki prawne. Wiele osób myśli, że jak nie odbierze pisma z urzędu to nic się nie stanie, co absolutnie nie jest prawdą! Podobnie w kwestii liczenia terminów administracyjnych – mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że terminy te biegną również w dni ustawowo wolne od pracy! Konieczne należy zapoznać się również z regulacją art. 58 kodeksu. Znajdziemy w nim odpowiedź na pytanie, co zrobić w sytuacji, gdy z przyczyn od nas niezależnych nie mogliśmy dokonać określonej czynności w terminie, np. nie mogliśmy się udać do urzędu wojewódzkiego, by okazać oryginał paszportu, albo nie złożyliśmy w terminie odwołania od decyzji?

Wiele osób zastanawia się, czy i kiedy może się zapoznać z aktami sprawy oraz czy może robić kopie lub odpisy dokumentów, które znajdują się w aktach postępowania. Kwestie te uregulowane zostały w art. 73 – 74 kodeksu i warto poświęcić chwilkę, by do nich zajrzeć.
Znacząca część postępowań administracyjnych kończy się wydaniem decyzji. Informacji na temat tego, jak powinna wyglądać decyzja administracyjna oraz jakie elementy musi ona zawierać, powinniśmy szukać w art. 107 kodeksu. Obowiązkowo należy także zapoznać się z regulacjami dotyczącymi odwołań od decyzji administracyjnych (art. 127 – 140). Dzięki temu dowiemy się, jak powinno wyglądać odwołanie od decyzji oraz kiedy i w jaki sposób należy je złożyć, co pozwoli nam uniknąć niepotrzebnych błędów, a przede wszystkim stresu.

Jeszcze raz zachęcamy do zapoznania się z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Ich znajomość pomoże sprawniej poruszać się w „polskiej rzeczywistości”. Pamiętajmy, że świadomość na temat przysługujących nam praw jest bardzo ważna, ale niestety nie wystarczy, jeżeli nie będziemy wiedzieli jak je egzekwować.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.