Dodał: |
Oceń: 0 0

Zdarza się, że ustawa o cudzoziemcach nazywana jest kodeksem cudzoziemców, gdyż kompleksowo reguluje ona kwestie związane z pobytem cudzoziemców na terytorium Polski oraz warunki wjazdu i wyjazdu z tego terytorium, a także tryb postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach. Nie bez znaczenia pozostaje również w tym kontekście rozmiar aktu prawnego. Nowa ustawa o cudzoziemcach zawiera przeszło trzykrotnie więcej artykułów niż ustawa poprzednio obowiązująca, co niestety nie wpływa na przejrzystość aktu prawnego.

Warto, by każdy cudzoziemiec przebywający lub planujący dłuższy pobyt w Polsce zapoznał się z ustawą o cudzoziemcach, albo chociaż z jej wybranymi regulacjami. Pozwoli to całościowo spojrzeć na możliwości legalizacji pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w konsekwencji, na wybranie najkorzystniejszej podstawy pobytowej, która umożliwi najszybszą realizację planów związanych z Polską. Przykładowo osoby, które zamierzają pozostać w Polsce na stałe, będą miały szansę dowiedzieć się o jaki pobyt czasowy warto się starać, by móc jak najszybciej ubiegać się o jedną z form pobytu bezterminowego, tj. o pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Znajomość ustawy o cudzoziemcach ma jeszcze jedną ważną zaletę – znając swoje obowiązki, a tych ustawa nakłada na cudzoziemców wiele, łatwiej uniknąć nam błędów, które mogą pociągnąć za sobą szereg negatywnych konsekwencji, w tym konsekwencji najpoważniejszych, takich jak cofnięcie zezwolenia pobytowego, które posiadamy, czy wydanie w stosunku do nas decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Wśród przepisów ogólnych na szczególną uwagę zasługuje art. 7 ustawy, który nakłada obowiązek pisemnego pouczenia cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach. Jest to przepis o charakterze gwarancyjnym, gdyż oznacza, że w każdej sprawie będziesz poinformowany to tym, jakie kroki powinieneś podjąć, by nie ponieść negatywnych konsekwencji wynikających z nieznajomości przepisów. Warto również zajrzeć do art. 9 ustawy, który nakłada obowiązek ustanowienia pełnomocnika do doręczeń w przypadku wyjazdu za granicę w toku sprawy, gdyż niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało pozostawieniem pisma w aktach i przyjęciem fikcji, że pismo zostało doręczone.

Z działem III ustawy (art. 23 – 57) powinny się zapoznać osoby, które chcą uzyskać informację na temat zasad przekraczania granicy, w tym przykładowo – jakie dokumenty są wymagane, by wjechać do Polski, jakie obowiązki ciążą na cudzoziemcu przekraczającym granicę oraz kiedy można odmówić wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z działu tego dowiemy się również o warunkach przekraczania granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz o tym, kto i kiedy może zaprosić cudzoziemca do Polski i jakie formalności musi spełnić.
W dziale IV (art. 58 – 97) znajdziemy informacje na temat rodzajów wiz, celu w jakim są wydawania, warunkach jakie należy spełnić, by uzyskać wizę, podstawach odmowy wydania wizy i środkach odwoławczych w razie decyzji odmownej oraz o organach właściwych w tych sprawach.

Cudzoziemcy, którzy chcą zamieszkać w Polsce powinni zapoznać się z regulacjami działu V (art. 98 – 194). Jest on poświęcony zezwoleniom na pobyt czasowy. W dziale tym znajdziemy informacje na temat wszystkich rodzajów zezwoleń terminowych oraz poznamy warunki ich uzyskania, terminy ważności, organy właściwe do ich udzielania oraz obowiązki, jakie ciążą na nas po otrzymaniu zezwolenia. Koniecznie powinniśmy poznać przypadki, w których poszczególne rodzaje zezwoleń na pobyt czasowy mogą zostać cofnięte i co możemy w takim przypadku zrobić.

Dział VI (art. 195 – 225) poświęcony został zezwoleniom na pobyt stały i zezwoleniom na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Dowiemy się z niego jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o jedno z wymienionych zezwoleń pobytowych oraz jakie dokumenty powinna załączyć. Poznamy przypadki, w których odmawia się udzielenia zezwolenia i kiedy zezwolenie można cofnąć. Ustalimy, do jakiego wojewody powinniśmy złożyć wniosek i jak długo może trwać rozpatrzenie naszej sprawy.

Wszelkie informacje na temat dokumentów wydawanych cudzoziemcom znajdziemy w dziale VII (art. 226 – 287). Dowiemy się z niego, kto i na jakich warunkach może otrzymać kartę pobytu, polski dokument podróży dla cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca, tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca oraz dokument potwierdzający posiadanie zgody na pobyt tolerowany. Znajdziemy w nim informacje na temat obowiązków, które ciążą na nas w sytuacji, gdy stracimy kartę pobytu albo gdy zmienią się informacje w niej zamieszczone. Poznamy organ, do którego powinniśmy wystąpić o wydanie lub wymianę posiadane go przez nas dokumentu.

W dziale VIII (art. 288 – 393) zamieszczone zostały regulacje dotyczące kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązania do powrotu. Warto, by każdy cudzoziemiec mieszkający w Polsce się z nimi zapoznał, gdyż pomoże to poznać prawa i obowiązki w trakcie kontroli prowadzonych przez funkcjonariuszy policji lub straży granicznej. Szczególnie istotne są kwestie związane z zobowiązaniem do powrotu. Powinniśmy wiedzieć w jakich przypadkach jest wydawane i jakie są ustawowe przeszkody do wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu. To z tego działu dowiemy się, jakie są warunki uzyskania zgody na pobyt ze względów humanitarnych, a jakie zgody na pobyt tolerowany. Znajdziemy w nim wiedzę na temat organów właściwych w tych sprawach i przebiegu procedury.

Warunki zatrzymania oraz umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców zamieszczone zostały w dziale IX (art. 394 – 427). W dziele tym znajdziemy informacje na temat powodów, które umożliwiają umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, w jakim trybie i na jak długo to może nastąpić oraz jaki organ orzeka w tym przedmiocie. Poznamy przypadki, które wyłączają możliwość umieszczenia cudzoziemca w ośrodku oraz środki alternatywne, jakie mogą zostać zastosowane zamiast ośrodka.
Cudzoziemcy, którzy chcą uzyskać wiedzę na temat zasad, przesłanek i okresu umieszczania danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany oraz o tym, jaki organ prowadzi wykaz i jak można uzyskać informację z wykazu powinien zajrzeć do działu X (art. 428 – 458)

Jak widać, zagadnień, które wypadałoby poznać jest bardzo dużo. Warto jednak poświęcić trochę czasu, by zapoznać się z dotyczącymi nas regulacjami, gdyż z pewnością ułatwi to nam normalne funkcjonowanie w Polsce.

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.