Dodał: |
Oceń: 0 0

Ewidencja ludności polega na rejestracji pewnych danych, które identyfikują tożsamość oraz status osób fizycznych. Omawiana ustawa określa m.in. zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności w Polsce, zakres i zasady rejestracji danych gromadzonych w PESEL (Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności) oraz tryb nadawania tego numeru, a także zasady wykonywania obowiązku meldunkowego.

Do ustawy o ewidencji ludności powinien zajrzeć cudzoziemiec, który chciałby się dowiedzieć, czy jego podstawa pobytu w Polsce klasyfikuje go do grupy osób, których dane są automatycznie gromadzone w rejestrze PESEL, a jeżeli nie, to czy istnieje możliwość uzyskania numeru PESEL na wniosek. Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta została w art. 7 ustawy. Ponadto, ustawa wyjaśni nam jaki organ jest właściwy do nadania numeru PESEL, a jaki do przyjęcia wniosku o jego nadanie oraz jak wygląda tryb postępowania w tych sprawach (art. 16 – 18).

Z rozdziałem V (art. 40 – 44) powinny się zapoznać osoby, które są zainteresowane kwestiami związanymi z wykonywaniem obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców. Rozdział ten zawiera informacje na temat tego, czym jest pobyt czasowy a czym pobyt stały, kiedy powstaje obowiązek meldunkowy cudzoziemca i jak można go dopełnić, a także jakie dokumenty są wymagane do zameldowania, na jak długo i na jakiej podstawie można się zameldować pod określonym adresem. Rozdział ten reguluje obowiązek meldunkowy zarówno obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, jak i migrantów pochodzących spoza Unii.

Warto również zajrzeć do art. 59 ustawy o ewidencji ludności, który przewiduje karę grzywny za niedopełnienie przez migranta spoza Unii ciążącego na nim obowiązku meldunkowego. Mimo że w praktyce nie słyszy się o nakładaniu grzywny na cudzoziemców, którzy nie posiadają meldunku w Polsce, to warto wiedzieć, że możliwość taka istnieje.

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.