Dodał: |
Oceń: 0 0

Z regulacjami ustawy o pomocy społecznej powinien zapoznać się cudzoziemiec, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i nie jest w stanie we własnym zakresie zaspokajać swoich bieżących potrzeb oraz nie może sobie samodzielnie poradzić z ciężką sytuacją, która go spotkała. Ustawa udzieli nam informacji na temat tego, czym jest pomoc społeczna i jak jest zorganizowana, jakie są jej cele i zadania. Dowiemy się z niej jakie są rodzaje świadczeń pomocy społecznej oraz poznamy zasady i tryb ich udzielania.

Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, że nie każdy cudzoziemiec przebywający w Polsce ma prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Ustawa bardzo precyzyjnie wskazuje grupy imigrantów, którzy mają prawo do wsparcia ze strony państwa i określa w jakim zakresie wsparcie to może im zostać udzielone. Grupy te zostały określone na podstawie dokumentu pobytowego, którym legitymuje się cudzoziemiec zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warto ustalić, czy należymy do grona osób, którym ustawa gwarantuje dostęp do świadczeń z pomocy społecznej oraz jaka pomoc może nam zostać przyznana. Te kluczowe kwestie uregulowane zostały w art. 5 i art. 5a ustawy.

Ustawa wskazuje ponadto powody stanowiące podstawę do objęcia pomocą społeczną. Wymienia wśród nich np. sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, zdarzenie losowe i sytuację kryzysową, klęskę żywiołową lub ekologiczną (art.7). Warto zwrócić uwagę na to, że okoliczności wskazane w ustawie mają jedynie charakter przykładowy, co oznacza, że każda inna uzasadniona sytuacja może uprawniać do skorzystania z pomocy społecznej.

Jeżeli należymy do grona osób uprawnionych do wsparcia ze strony państwa oraz znajdujemy się w sytuacji uzasadniającej objęcie nas pomocą, warto zorientować się na jaki rodzaj świadczenia z pomocy społecznej możemy liczyć. Ustawa dzieli świadczenia na świadczenia pieniężne i niepieniężne (art. 36 i następne). To, jaki rodzaj świadczenia nam przysługuje zależy od naszej indywidualnej sytuacji, a w przypadku świadczeń o charakterze pieniężnym dodatkowo od kryterium dochodowego, którego nie możemy przekroczyć.

Uchodźcy oraz osoby z przyznaną ochroną uzupełniającą znajdą w ustawie o pomocy społecznej informacje dotyczące świadczeń przysługujących im w ramach indywidualnego programu integracji, w tym wymaganych dokumentów, terminów na złożenie wniosku o objęcie pomocą, warunków pomocy oraz organów, które są właściwe w tych sprawach. Co istotne, z ustawy dowiemy się również kiedy i z jakich powodów udzielona nam pomoc może zostać wstrzymana lub uchylona. Wszelkie informacje tej materii znajdziemy w rozdziale 5 działu II (art. 91 – 95).

Ustawa reguluje również sposób postępowania w sprawach świadczeń z pomocy społecznej (art. 100 – 109), m.in. jaki organ jest właściwy do rozpoznania naszego wniosku, jak powinien wyglądać wywiad środowiskowy, w jakiej formie zapadają rozstrzygnięcia, na podstawie jakich dokumentów ustala się sytuację rodzinną i majątkową osób ubiegających się o wsparcie. Są to informacje istotne, jednakże warto wiedzieć, że w kwestiach, które nie zostały uregulowane w omawianej ustawie stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, co oznacza, że to organ rozpoznający naszą sprawę będzie musiał czuwać nad tym, abyśmy nie ponieśli szkody z powodu nieznajomości przepisów prawa i w tym celu będzie udzielał nam niezbędnych wskazówek i wyjaśnień.

Uważamy, że nawet jeżeli Twoja sytuacja życiowa jest stabilna i świetnie sobie radzisz, warto wiedzieć jakie obowiązki ma wobec ciebie Polska, gdyby sytuacja ta kiedykolwiek uległa zmianie. Mamy nadzieję, że będziesz pamiętał, gdzie szukać informacji na ten temat.

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.