Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

PESEL jest to numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, który jak sama nazwa wskazuje, służy celom ewidencyjnym.

W dniu 1 marca 2015 r. wprowadzone zostały zmiany w zakresie nadawania numeru PESEL. Dotychczas najczęściej spotykanym sposobem uzyskania PESEL przez cudzoziemców było zameldowanie się na okres powyżej 3 miesięcy. Numer PESEL był wówczas nadawany automatycznie. Bez znaczenia była przy tym podstawa pobytu cudzoziemca w Polsce, tj. nie ważne było czy przebywał na wizie, zezwoleniu na pobyt czasowy, czy posiadał jedną z form bezterminowego pobytu.

W chwili obecnej w rejestrze PESEL gromadzone są – poza danymi dotyczącymi obywateli polskich – dane cudzoziemców, którzy zamieszkują w Polsce w związku z:

  • uzyskaniem prawa stałego pobytu przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii,
  • uzyskaniem prawa stałego pobytu przez członka rodziny wymienionych powyżej osób,
  • udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,
  • udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • uzyskaniem statusu uchodźcy oraz członków ich rodziny,
  • uzyskaniem ochrony uzupełniającej oraz członków ich rodziny,
  • uzyskaniem azylu,
  • uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany,
  • uzyskaniem ochrony czasowej,
  • uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Cudzoziemcowi, który posiada jedną ze wskazanych podstaw pobytowych nadaje się numer PESEL (wydaje go minister właściwy do spraw informatyzacji).  O nadanie numeru PESEL do ministra występuje organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo pobyt czasowy.

W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane innych osób niż wymienione powyżej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów zobowiązani są oni do posiadania numeru PESEL. PESEL nadaje się wówczas na wniosek, w którym należy wskazać przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.

A zatem, jeżeli posiadamy jedną z form bezterminowego pobytu, numer PESEL zostanie nam nadany z urzędu. Jeżeli przebywamy w Polsce na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, czy w ruchu bezwizowym, musimy wystąpić o nadanie nam numeru PESEL. Wymogiem jest jednak wskazanie konkretnego przepisu prawa, który nakłada na nas obowiązek posiadania PESEL.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności