Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 1 0

KIEDY I W JAKIEJ FORMIE UDZIELA SIĘ POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać samodzielnie. Pomoc społeczna powinna wspierać osoby i rodziny w działaniach podejmowanych w celu zaspokajania ich niezbędnych potrzeb oraz umożliwiać życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomocy społecznej udziela się m.in. powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z łączeniem rodzin z jedną z tych osób;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Warunkiem uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej jest – oprócz wystąpienia jednego ze wskazanych powyżej powodów lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej – spełnienie kryterium dochodowego. W chwili obecnej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium to wynosi 634 zł miesięcznie, natomiast w przypadku rodzin jest to kwota 514 zł miesięcznie na każdego członka rodziny.

Pomoc społeczna może przyjąć formę świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.

Do świadczeń pieniężnych zaliczamy m.in.:

 • zasiłek stały, który przysługuje pełnoletnim osobom samotnie gospodarującym lub pełnoletnim osobom pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, jeżeli ich dochód jest niższy od kwoty odpowiednio 634 zł i 514 zł miesięcznie;
 • zasiłek okresowy, przyznawany w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, pod warunkiem spełnienia wymogu kryterium dochodowego;
 • zasiłek celowy służący zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych, który może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne może być przyznany także osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu ani możliwości uzyskania świadczeń z publicznej opieki zdrowotnej.
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością łączenia rodzin z jedną z tych osób;

Oprócz świadczeń o charakterze pieniężnym, pomoc społeczna obejmuje także pomoc niematerialną. Do świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej zaliczamy m.in.:

 • pracę socjalną,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencję kryzysową,
 • udzielenie schronienia, które następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych;
 • posiłek, a dokładniej jeden gorący posiłek dziennie, przysługujący osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić,
 • przyznanie niezbędnego ubrania, co następuje w drodze dostarczenia osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej zostało zagwarantowane jedynie niektórym grupom cudzoziemców, wyróżnionych z uwagi na ich status pobytowy w Polsce. Aby dowiedzieć się, czy i w jakiej formie przysługuje Ci pomoc społeczna, przeczytaj informacje znajdujące się w zakładkach: 'Obywatele UE''Migranci''Migranci przymusowi'. 

 

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) albo na wniosek innej osoby, ale wówczas wymagana jest zgoda zainteresowanego. Świadczenia te mogą być również udzielone z urzędu.
Właściwa do rozpoznania sprawy jest gmina miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych – gmina ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. W sprawach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, w sprawach niecierpiących zwłoki oraz w sprawach cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany, a także cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi, właściwa miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie.

Przyznanie większości świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Wydania decyzji nie wymaga udzielenie pomocy w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, a także przyznanie biletu kredytowanego. Do postępowań z zakresu pomocy społecznej stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego (aby poznać swoje prawa i obowiązki w trakcie tej procedury zajrzyj do zakładki 'Postępowanie administracyjne').

Zasadniczo decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, którego celem jest ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy. Wywiad teki przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego.
W zależności od naszej indywidualnej sytuacji, badanie spełniania wymogów warunkujących przyznanie nam świadczeń z pomocy społecznej będzie następowało w oparciu o inne dokumenty. Warto przed złożeniem wniosku udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej, by dowiedzieć się, jakie dokumenty powinniśmy przygotować. Pamiętajmy, że jeżeli mamy wątpliwości, czy określone świadczenie z pomocy społecznej nam przysługuje, warto rozważyć złożenie wniosku. To po stronie organu administracji rozpoznającego naszą sprawę leży obowiązek ustalenia, czy spełniamy wszystkie określone przepisami prawa wymogi. Jeżeli organ ten uzna, że świadczenie nam się nie należy, zobowiązany będzie szczegółowo uzasadnić przyczyny decyzji odmownej, a nam – jeżeli z decyzją się nie zgadzamy – będzie służyło prawo wniesienia odwołania do organu drugiej instancji, w tym przypadku Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 

500 plus imigranci

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.