Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przyznane zostało tylko niektórym grupom cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski. Należą do nich:

  • osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały,
  • osoby legitymujące się zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu łączenia rodzin, jeżeli są członkiem rodziny osoby, która przebywa w Polsce w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej,
  • osoby, które uzyskały w Polsce status uchodźcy,
  • cudzoziemcy z przyznaną ochroną uzupełniającą.

Niektóre świadczenia, takie jak schronienie, posiłek, niezbędne ubranie oraz zasiłek celowy zagwarantowane zostały ponadto cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany. Dodatkowym warunkiem uprawniającym do wymienionych świadczeń, analogicznym jak w przypadku innych osób uprawnionych do pomocy społecznej, jest posiadanie miejsca zamieszkania i przebywanie na terytorium Polski.

Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje także cudzoziemcom przebywającym w Polsce na podstawie zaświadczenia wydawanego dla osób, co do których istnieje domniemanie, że są ofiarami handlu ludźmi, a także cudzoziemcom legitymującym się zezwoleniem na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi.

Aby dowiedzieć się, jakie są warunki uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej oraz jak przebiegają procedury, zajrzyj do zakładki 'Pomoc społeczna'.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.