Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Cudzoziemcowi, który uzyskał w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, a także członkowi jego rodziny, który przebywa na terenie Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu łączenia rodzin przysługuje – oprócz świadczeń z pomocy społecznej udzielanych na zasadach ogólnych – pomoc mająca na celu wspieranie procesu jego integracji, zwana powszechnie pomocą integracyjną. Pomoc integracyjna nie przysługuje małżonkowi obywatela polskiego.

Pomoc taka udzielana jest na wniosek cudzoziemca przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wnioskującej. Wniosek składa się za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu łączenia rodzin. Wniosek taki obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli również uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, albo posiadają zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z łączeniem rodzin. Wniosek powinien zawierać:

 • pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa;
 • pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa;
 • pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

Do wniosku, oprócz dokumentów, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji, należy dołączyć dokumenty potwierdzające status pobytowy w Polsce, tj.:

 • w przypadku cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy – kopie decyzji o nadaniu statusu uchodźcy, dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej oraz karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy;
 • w przypadku cudzoziemca, który uzyskał ochronę uzupełniającą – kopie decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono ochrony uzupełniającej oraz karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej;
 • w przypadku osób legitymujących się zezwoleniem na pobyt czasowy wydanym w celu połączenia rodziny z uznanym uchodźcą lub cudzoziemcem, któremu przyznano ochronę uzupełniającą – kopie decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy oraz karty pobytu, wydanych w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na łączenie rodzin.

Pomoc integracyjna przysługuje przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym złożony został wniosek, natomiast pomoc dla cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym opuścili ośrodek.

Pomoc ta obejmuje:

 • świadczenia pieniężne w wysokości od 606 do 1335 zł miesięcznie na osobę, które przeznaczone są na utrzymanie oraz pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego;
 • opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • pracę socjalną;
 • poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne;
 • udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi;
 • inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.

Pomoc realizowana jest w ramach indywidualnego programu integracji, który jest uzgadniany między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem.

Program ten uwzględnia indywidualną sytuację cudzoziemca i jego rodziny oraz określa wysokość, zakres i formy pomocy. Zawiera ponadto zobowiązania nałożone zarówno na powiatowe centrum pomocy rodzinie, jak i cudzoziemca.

W okresie trwania programu cudzoziemiec powinien zamieszkiwać w miejscu wskazanym przez wojewodę, a rezygnacja ze wskazanego miejsca w tym okresie rozumiana jest jako rezygnacja cudzoziemca z realizacji programu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest jednak zmiana miejsca zamieszkania. Dotyczy to w szczególności:

 • podjęcia pracy z możliwością zamieszkania na terenie innego powiatu;
 • uzyskania mieszkania na terenie innego powiatu;
 • łączenia rodzin cudzoziemców, jeżeli istnieje możliwość wspólnego zamieszkania;
 • konieczności zapewnienia specjalistycznego leczenia, wymagającego zmiany miejsca zamieszkania cudzoziemca lub członka jego rodziny.
  O zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę miejsca zamieszkania należy powiadomić powiatowe centrum pomocy rodzinie realizujące program integracji oraz załączyć dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.

Powinniśmy pamiętać, że prawo przewiduje przypadki, w których pomoc integracyjna może zostać wstrzymana. Nastąpi to w sytuacji:

 • uporczywego, zawinionego niewykonywania przez cudzoziemca zobowiązań przyjętych w programie, w tym nieusprawiedliwionej nieobecności na kursach nauki języka polskiego – wstrzymanie następuje na okres do 30 dni;
 • wykorzystywania pomocy w sposób niezgodny z celem, na jaki została przyznana – wstrzymanie następuje na okres do 30 dni;
 • udzielania przez cudzoziemca nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji życiowej – do czasu wyjaśnienia okoliczności udzielenia takich informacji;
 • upływu 30 dni pobytu cudzoziemca w zakładzie opieki zdrowotnej – do czasu opuszczenia przez niego zakładu;
 • wszczęcia przeciwko cudzoziemcowi postępowania karnego – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Pomoc integracyjną przywraca się niezwłocznie po ustaniu przyczyn, z powodu których została ona wstrzymana. Jeżeli przyczyny te nie ustaną po upływie wskazanych powyżej okresów wstrzymania pomocy, decyzja o udzieleniu pomocy integracyjnej zostanie uchylona. Decyzję taką uchyla się ponadto, gdy:

 • cudzoziemiec, wobec którego jest kontynuowana uprzednio wstrzymana pomoc, ponownie dopuszcza się działań uzasadniających wstrzymanie pomocy;
 • w trakcie trwania indywidualnego programu integracji cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • cudzoziemiec został pozbawiony statusu uchodźcy, cofnięto mu ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu łączenia rodzin.

Jeżeli pomoc integracyjna została wstrzymana a były nią objęte inne osoby, jest ona kontynuowana w stosunku do tych osób do czasu zakończenia indywidualnego programu integracji. Natomiast w przypadku uchylenia decyzji o przyznaniu pomocy integracyjnej, którą objęte były inne osoby, wydaje się odrębną decyzję, która stanowi podstawę kontynuacji program integracji.

Podstawa prawna:
Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.