Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Podjęcie przez cudzoziemców pracy w Polsce wiąże się z koniecznością spełnienia określonych przepisami prawa wymogów. Jednym z nich jest uzyskanie dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy, czyli tzw. zezwolenia na pracę. Wymóg ten nie dotyczy jednak wszystkich cudzoziemców – niektóre grupy imigrantów mogą podjąć zatrudnienie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, a inne zostały zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, co oznacza, że niektórzy cudzoziemcy mogą wykonywać pracę w Polsce bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę.

A zatem, każdy cudzoziemiec, który planuje wykonywać pracę na terytorium Polski powinien w pierwszej kolejności ustalić, czy należy do kręgu osób, które zobowiązane są do posiadania zezwolenia na pracę, czy może jest osobą uprawnioną do wykonywania pracy bez zezwolenia. Jeżeli nie potrzebujemy zezwolenia na pracę, możemy podjąć zatrudnienie na rzecz jakiegokolwiek pracodawcy i na podstawie jakiejkolwiek umowy (np. umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło). Praca bez konieczności posiadanie zezwolenia na pracę gwarantuje dużą elastyczności w zmianie pracodawcy lub warunków, na których pracujemy.

Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja, gdy do podjęcia pracy w Polsce wymagane jest od nas posiadanie zezwolenia na pracę. Aby nasza praca wykonywana była legalnie, musimy spełnić kilka dodatkowych warunków. Po pierwsze, musimy posiadać dokument pobytowy (np. zezwolenie na pobyt czasowy, wiza), który uprawnia nas do wykonywania pracy. Jest to warunek niezwykle ważny. Wielu cudzoziemców nie zdaje sobie sprawy, że mimo posiadania zezwolenia na pracę nie może legalnie pracować jeżeli posiada wizę turystyczną, wizę wydaną w celu korzystania z ochrony czasowej lub wizę uzyskaną ze względów humanitarnych, albo gdy przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu. Po drugie, na podstawie zezwolenia na pracę możemy podjąć zatrudnienie wyłącznie na rzecz pracodawcy określonego w zezwoleniu i tylko na stanowisku oraz na warunkach w nim określonych. Zmiana warunków zatrudnienia rodzi konieczność uzyskania nowego zezwolenia na pracę, chyba że doszło jedynie do zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy, albo gdy nastąpiło przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę. Zmiany zezwolenia na pracę nie wymaga również powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu przez okresy nieprzekraczające łącznie 30 dni w roku kalendarzowym. Pamiętajmy zatem, by wszystkie warunki określone w zezwoleniu na pracę znalazły odzwierciedlenie w zawartej przez nas z pracodawcą umowie. Tylko wtedy będziemy świadczyli pracę zgodnie z przepisami prawa i unikniemy ewentualnych negatywnych konsekwencji wynikających z nielegalnego wykonywania pracy.

Jak zostało wyjaśnione powyżej, aby wykonywać pracę legalnie, cudzoziemcy powinni spełnić wymogi określone w przepisach prawa. Warto dopilnować wszystkich tych warunków, gdyż nielegalne wykonywanie pracy stanowi wykroczenie, za które cudzoziemcowi grozi kara grzywny w wysokości nie niższej niż 1.000 zł. Pracodawca, który powierza nam nielegalne wykonywanie pracy również popełnia wykroczenie. Jego czyn zagrożony jest karą grzywny w wysokości nie niższej niż 3.000 zł.

Warto jednak przede wszystkim wiedzieć i pamiętać o tym, że wykonywanie pracy bez wymaganego zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, jak również ukaranie karą grzywny za nielegalne wykonywanie pracy stanowi podstawę do wydania wobec cudzoziemca decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Obligatoryjnym elementem takiej decyzji jest zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen przez okres od 1 roku do lat 3. Dla wielu cudzoziemców jest to konsekwencja o wiele poważniejsza niż ukaranie grzywną.

Podstawa prawna:
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa o cudzoziemcach. 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.