Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Warunki dotyczące wykonywania pracy w Polsce kształtują się inaczej w zależności od tego, czy cudzoziemiec jest studentem studiów stacjonarnych, czy niestacjonarnych.

Jeżeli celem naszego pobytu w Polsce jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich, albo gdy kontynuujemy lub uzupełniamy studia podjęte na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, możemy ubiegać się o udzielenie nam zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach. Cudzoziemcy, którzy uzyskali decyzję w tym trybie (na podstawie art. 144 ustawy o cudzoziemcach), zwolnieni są z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, co oznacza, że mogą swobodnie podejmować zatrudnienie na terytorium Polski.

Pamiętajmy, że po zmianie przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r., studenci studiów doktoranckich mogą się ubiegać o zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na studia bez względu na to w jakim trybie studiują – stacjonarnym, czy niestacjonarnym. Oznacza to, że student niestacjonarnych studiów doktoranckich, który otrzymał zezwolenie w trybie art. 144 ustawy o cudzoziemcach ma prawo wykonywać pracę bez zezwolenia.

Warto wiedzieć, że od 1 maja 2015 r. obowiązek posiadania zezwolenia na pracę został zniesiony w stosunku do studentów studiów stacjonarnych i uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Od tego dnia wszyscy studenci odbywający studia we wskazanym powyżej trybie, a więc nie tylko studenci posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, uprawnieni są do wykonywania pracy w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. Oznacza to innymi słowy, że jeżeli jestem studentką studiów stacjonarnych i przebywam w Polsce na podstawie wizy, to mam prawo świadczyć pracę bez zezwolenia na pracę.

Dodatkowym przywilejem dla cudzoziemców kończących studia w systemie stacjonarnym jest to, że absolwenci stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskiej uczelni, w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie, są również zwolnieni z konieczności posiadania zezwolenia na pracę, co zapewnia im dużą elastyczność i mobilność na rynku pracy.

Z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę zostali zwolnieni także:

  • studenci wykonujący pracę w ramach staży zawodowych, do których odbywania kierują organizacje będące członkami międzynarodowych zrzeszeń studentów;
  • studenci, którzy wykonują pracę w ramach współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich zagranicznych partnerów, jeżeli potrzeba ich zatrudnienia jest potwierdzona przez właściwy organ zatrudnienia;
  • studenci szkół wyższych lub uczniowie szkół zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy wykonują pracę w ramach praktyk zawodowych przewidzianych regulaminem studiów lub programem nauczania, pod warunkiem uzyskania skierowania na taką praktykę ze szkoły wyższej lub zawodowej;
  • osoby uczestniczące w programach wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programach pomocy humanitarnej lub programach wakacyjnej pracy studentów, zorganizowanych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy;

Jak zostało zaznaczone na wstępie, inaczej przedstawia się sytuacja cudzoziemców przebywających w Polsce z uwagi na studia w systemie niestacjonarnym. Osoby takie nie korzystają – niestety – z przywileju wykonywania pracy bez obowiązku legitymowania się zezwoleniem na pracę. Chęć podjęcia jakiejkolwiek aktywności zawodowej wiąże się dla niech z koniecznością uzyskania dokumentu uprawniającego do pracy w Polsce, tj. zezwolenia na pracę, czy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pacy cudzoziemcowi.

Podstawa prawna:
1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
2. Ustawa o cudzoziemcach,
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
4. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności.

 

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.