Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, odbywać kształcenie i uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, a więc nieodpłatnie na studiach stacjonarnych na uczelniach publicznych. Uchodźcy są zatem przyjmowani na studia w drodze takiego samego postępowania kwalifikacyjnego, jakie przechodzą obywatele polscy.

Takie same zasady obowiązują członków rodzin uchodźców, którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce wydane w celu połączenia się z rodziną na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach.

Uchodźcy, którzy zostali przyjęci na studia, mają prawo ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, czy w formie zapomogi. Dodatkowo, mogą ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim lub wyżywienie w stołówce studenckiej, a także o zakwaterowanie w domu studenckim swojego małżonka i dzieci. Pomoc materialna dla uchodźców jest przyznawana i wypłacana na tych samych zasadach, co obywatelom polskim.

Jeżeli uchodźca chce uczestniczyć w odpłatnych formach kształcenia, które oferowane są przez daną uczelnię, np. chcą studiować w systemie niestacjonarnym, czy podjąć studia podyplomowe, będzie musiał ponieść z tego tytułu takie same opłaty jak student polski.

Warunkiem podjęcia studiów na każdym etapie kształcenia jest – co do zasady –legitymowanie się dokumentem uprawniającym do podjęcia danej formy kształcenia (studiów pierwszego lub drugiego stopnia, studiów magisterskich, studiów doktoranckich, czy studiów podyplomowych). W przypadku uchodźców brak takiego dokumentu nie stanowi przeszkody do podjęcia studiów. Jeżeli przedłożenie oryginału lub duplikatu dokumentu napotyka trudne do usunięcia przeszkody, posiadanie uprawnienia do kontynuacji nauki uzyskane za granicą, w tym uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, może zostać potwierdzone w Polsce w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez uchodźcę, który nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów wyższych, może być potwierdzone na podstawie dokumentu umożliwiającego ustalenie faktu ukończenia studiów wyższych na tym poziomie. Dokument taki należy złożyć wraz z oświadczeniem o ukończeniu studiów.
Jeżeli chcesz poznać ogólne zasady studiowania w Polsce zajrzyj do zakładki „Studia. Informacje ogólne”.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.