Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Obywatele państw trzecich na teren Polski wjeżdżają na podstawie wizy, którą otrzymują w konsulacie polskim w swoim państwie albo na podstawie ruchu bezwizowego. Studenci, którzy planują dłuższy pobyt w Polsce niż okres ważności wizy, a nie chcą wracać do swojego kraju w celu uzyskania kolejnej wizy, powinni ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Student ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy powinien przedłożyć zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów oraz dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne. Dodatkowo musi wykazać, że posiada:

  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia oraz kosztów studiów. Zgodnie z obowiązującymi obecnie regulacjami, student musi posiadać co najmniej 635 zł miesięcznie przez okres 15 miesięcy lub przez cały okres pobytu, jeżeli okres ten jest krótszy niż 15 miesięcy, albo równowartość tej kwoty w walutach obcych (cudzoziemiec przebywający w Polsce z członkami rodziny pozostającymi na jego utrzymaniu, musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości co najmniej po 515 zł na siebie i każdego członka rodziny na każdy miesiąc pobytu). Wysokość środków na pokrycie kosztów podróży jest różna w zależności od kraju pochodzenia i wynosi 200 zł dla osób pochodzących z państw sąsiadujących z Polską; 500 zł jeżeli cudzoziemiec przybył z państwa członkowskiego UE, które nie sąsiaduje z Polską lub 2.500 zł, jeżeli student przybył z państwa niebędącego członkiem UE.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składa się osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Jeżeli wniosek nie został złożony osobiście, wojewoda wzywa do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Jeżeli wniosek złożony zostanie w czasie legalnego pobytu i nie zawiera braków formalnych, a zatem nie brakuje dokumentów, bez których sprawa nie mogłaby się toczyć (np. zdjęcia, paszport), albo gdy braki takie zostały uzupełnione w terminie, wojewoda umieszcza w paszporcie cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, a jego pobyt w Polsce uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna (decyzja organu odwoławczego, tj. Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców).

Jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki, student otrzymuje pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy na okres 15 miesięcy. Każde kolejne zezwolenie udzielane jest według zasad ogólnych, czyli do lat 3. Jeżeli studia uzasadniają pobyt w Polsce przez okres krótszy niż rok, pierwszego zezwolenia udziela się na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużony o 3 miesiące.

Studenci powinni pamiętać, że niezaliczenie roku studiów w określonym terminie może spowodować odmowę udzielenia kolejnego zezwolenia, albo nawet cofniecie zezwolenia aktualnie posiadanego.

W tym kontekście warto dodać, że rektor uczelni lub kierownik innej jednostki prowadzącej studia ma obowiązek zawiadomienia wojewody o skreśleniu cudzoziemca z listy studentów, a także o niezaliczeniu przez niego roku studiów w określonym terminie.

Nowym obowiązkiem wynikającym z ustawy o cudzoziemcach, jest konieczność zawiadomienia wojewody, który udzielił zezwolenia na pobyt czasowy, w terminie 15 dni roboczych o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
2. Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania takich środków

 

 

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.