Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 0 0

Prawo o szkolnictwie wyższym wymienia cudzoziemców, którzy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, odbywać kształcenie i uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, a więc nieodpłatnie na studiach stacjonarnych na uczelniach publicznych.

Należą do nich:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Polsce;
 • cudzoziemcy korzystający na terytorium Polski z ochrony czasowej;
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), tj. Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają w Polsce;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z następującymi okolicznościami:
  • wykonywaniem pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (art. 127 ustawy o cudzoziemcach),
  • łączeniem rodzin (art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach),
  • posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz zamiarem wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, albo zamiarem podjęcia lub kontynuowania na terytorium Polski studiów lub szkolenia zawodowego (art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach),
  • byciem członkiem rodziny cudzoziemca, wymienionego powyżej, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć (art. 186 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach),
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
 • cudzoziemcy posiadający ważną Kartę Polaka.

Pozostali cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:

 • jako stypendyści strony polskiej (rządu polskiego);
 • jako stypendyści strony wysyłającej bez ponoszenia opłat za naukę (rządu innego państwa);

Powyższe typy stypendiów przyznawane są cudzoziemcom albo przez polskie placówki dyplomatyczne albo instytucje danego kraju odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą na podstawie umów międzynarodowych. Stypendia te pokrywają koszty studiowania i utrzymania cudzoziemca w Polsce.

 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych: obcokrajowcy przyjęci na studia na podstawie takiego programu stypendialnego nie wnoszą opłat za studiowanie, ale koszty utrzymania muszą ponosić we własnym zakresie. Ścieżka ubiegania się o tego rodzaju stypendium przebiega podobnie jak w punktach a) i b) poprzez polskie placówki dyplomatyczne bądź odpowiednie instytucje na terenie danego kraju na podstawie umów międzynarodowych.
 • na zasadach odpłatności: w tym przypadku wszelkie koszty wynikające ze studiowania (opłaty za studia oraz koszty utrzymania) obcokrajowiec ponosi samodzielnie. Wysokość opłat za studia zależy od kierunku studiów oraz konkretnej uczelni, jednak wynosi nie mniej niż 2000 € za rok akademicki. Do tego należy doliczyć 200 € jednorazowej opłaty rekrutacyjnej uiszczanej przy wpisie na I rok studiów (koszt ten może być obniżony lub zniesiony przez rektora na wniosek cudzoziemca złożony wraz z uzasadnieniem). Dla obcokrajowców polskiego pochodzenia opłaty za studia wynoszą 70% standardowych stawek.
 • jako stypendyści uczelni.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Skomentuj

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.