Dodał: |
Aktualizacja: |
Oceń: 1 0

W Polsce działa niemal 500 uczelni akademickich. Wśród nich można wyróżnić uczelnie publiczne/państwowe, prywatne oraz kościelne (te ostatnie mogą być finansowane na zasadach uczelni publicznej lub niepublicznej). Na uczelniach państwowych studia dzienne (tzw. stacjonarne) są nieodpłatne, natomiast studia wieczorowe i zaoczne (tzw. niestacjonarne) podlegają opłacie. Wszystkie typy studiów (dzienne, wieczorowe, zaoczne) na uczelniach prywatnych są odpłatne. Podobnie jest w przypadku studiów prowadzonych w językach innych niż polski - są one płatne niezależnie od typu uczelni, na której się odbywają.

Na polskich uczelniach obowiązuje trzystopniowy system studiów, wprowadzony po przyjęciu w kraju założeń Procesu Bolońskiego. Zgodnie z nim studia można podzielić na następujące stopnie/etapy:

  • Studia I stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie (kończące się uzyskaniem stopnia licencjata lub inżyniera), trwające 6 lub 7 semestrów, przygotowujące do pracy w określonym zawodzie.
  • Studia II stopnia - studia magisterskie (kończące się uzyskaniem tytułu magistra), trwające 3 lub 4 semestry, przygotowujące do twórczej pracy w określonym zawodzie.
  • Studia III stopnia - studia doktoranckie (prowadzące do uzyskania stopnia naukowego doktora), na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny, umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie nauki i przygotowują do samodzielnej działalności badawczej i twórczej.
  • Niektóre programy studiów są prowadzone wyłącznie w trybie jednolitym - są to kierunki artystyczne takie jak: aktorstwo oraz realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, kierunki medyczne takie jak: kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja oraz analityka medyczna; kierunki prawne takie jak: prawo oraz prawo kanoniczne, ponadto psychologia, weterynaria, a także konserwacja i restauracja dzieł sztuki.
  • Jako studia jednolite magisterskie mogą (ale nie muszą) być prowadzone następujące kierunki: grafika, malarstwo, rzeźba, reżyseria, jak również teologia (zwłaszcza specjalność kapłańska).
  • Studia podyplomowe – jest to inna forma kształcenia akademickiego, którą mogą podjąć posiadacze dyplomu ukończenia studiów przynajmniej I stopnia. W przeciwieństwie do studiów I i II nie kończy się uzyskaniem dyplomu, ale świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Studia tego rodzaju są zazwyczaj odpłatne i odbywają się w trybie zaocznym bądź wieczorowym.

Wszyscy cudzoziemcy mogą studiować na polskich uczelniach wyższych. Zasady przyjmowania na studia oraz opłaty za studia zależą jednak od statusu prawnego cudzoziemca w Polsce.

DOKUMENTY

Cudzoziemcy chcący podjąć studia na polskich uczelniach muszą legitymować się zagranicznym świadectwem dojrzałości lub dyplomem - opatrzonym „apostille” - odpowiednim dokumentem uprawniającym do podjęcia danej formy kształcenia w państwie, w którym został wydany. Oznacza to, że jeśli np. obywatel Chorwacji chce podjąć studia I stopnia w Polsce, powinien posiadać świadectwo dojrzałości uprawniające go do podjęcia studiów I stopnia w Chorwacji. Obcokrajowcy posiadający takie dokumenty mogą być przyjmowani na studia na innych zasadach rekrutacyjnych niż obywatele polscy.
 
JĘZYK

Studia na polskich uczelniach odbywają się w większości w języku polskim. Zagraniczni kandydaci na studia nie znający tego języka mogą uczestniczyć w 9-miesięcznym kursie przygotowującym do podjęcia studiów. Tego typu zajęcia organizowane są na niektórych uczelniach w Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie i Katowicach.

Więcej informacji na temat studiowania cudzoziemców w Polsce można uzyskać:

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30; 00-896 Warszawa
tel.: (22) 826 74 34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
www: www.buwiwm.edu.pl