Додав: |
Оновлення: |

КОЛИ І ХТО ВИДАЄ РІШЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДО ПОВЕРНЕННЯ
Усі, хто перебуває на території Польщі, повинні стосуватися діючого тут законодавства. Цей обов’язок стосується як і іноземців, так і польських громадян, при чому сфера обов’язків, які накладаються на іноземців, відрізняється в багатьох випадках від обов’язків, яких повинні стосуватися поляки. Особливо, це стосується питань, пов’язаних із перебуванням та працею в Польщі. Порушення діючих в Польщі законів може піддати нас не лише кримінальній чи цивільній відповідальності, але й може негативно вплинути на нашу ситуацію, пов’язану із перебуванням. Законодавець передбачив також випадки, коли у відношенні до іноземця може бути видане рішення про обов’язок до повернення (зване іноземцями рішення про депортацію).
Рішення про зобов’язання іноземця до повернення видається іноземцеві, коли:
• він перебуває або перебував на території Польщі без дійсної візи або іншого дійсного документу, який давав би йому право до в’їзду на цю територію і перебування тут, якщо віза або інший документ вимагаються або вимагалися раніше, або
• він не полишив території Польщі після використання допустимого терміну його перебування на території всіх або деяких країн Шенгенської Зони, на якій мав право перебувати без обов’язку мати візу, в кожному часовому проміжку 180 днів, хіба що міжнародні умови окреслюють інакше, або
• не полишив території Польщі після використання припустимого терміну свого перебування, вказаного в шенгенській візі в кожному часовому проміжку 180 днів, або після використання припустимого терміну перебування на основі національної візи, або
• виконує або виконував працю без обов’язкового дозволу на працю або зареєстрованого в повітовому управлінні правці посвідчення працедавця про намір доручення йому виконанні праці, або був покараний грошовим штрафом за нелегальне виконання праці, або
• розпочав підприємницьку діяльність незгідно з правилами, які зобов’язують в цій сфері в Польщі, або
• не має фінансових засобів, потрібних до покриття коштів перебування в Польщі, поворотньої подорожі до країни походження або проживання, або транзиту через територію Польщі до країни третього світу, яка надасть дозвіл на в’їзд, і він не вказав вірогідних джерел одержання таких фінансових засобів, або
• зобов’язує введення даних іноземця до реєстру іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним, або
• дані іноземця знаходяться в Інформаційній Шенгенській Системі в цілях відпови в’їзду, якщо іноземець перебуває на території Польщі в рамках безвізового в’їзду або на основі шенгенської візи, за виключенням візи, яка дає право лише до в’їзду на територію Польщі і перебування на цій території, або
• цього вимагають вимоги захисту або безпеки держави або захисту громадської безпеки та порядку, або в інтересах Республіки Польща, або
• він перетнув або пробував перетнути кордон, порушуючи закон, або
• був визнаний винним і отримав вирок з позбавленням свободи, який підлягає виконанню, та існують підстави до проведення процедури у справі передання його закордон з метою виконання виданого йому вироку, або
• перебуває поза прикордонною зоною, на якій згідно із дозволом на перетин кордону в рамках малого прикордонного руху він може перебувати, хіба що міжнародні правила окреслюють інакше, або
• перебуває в Польщі після завершення терміну перебування, до якого мав право на основі дозволу до перетину кордону в рамках малого прикордонного руху, хіба що міжнародні правила окреслюють інакше, або
• подальше перебування іноземця на території Польщі буде становити загрозу для громадського здоров’я, що було підтверджено лікарським дослідженням, або для міжнародних відносин іншої країни-члена Європейського Союзу, або
• мета та умови перебування іноземця в Польщі є несумісними з представленими, хіба що правила допускають їхню зміну, або
• було видане рішення про відмову надання статусу біженця або надання додаткового захисту, або рішення про зупинку процедури у справі надання статусу біженця, і він не покинув територію Республіки Польща в терміні 30 днів від дня, в якому рішення було вже остаточним, а у випадку видання рішення органом вищого рангу, від дня, в якому рішення остаточно було доручене.
У рішенні про зобов’язання іноземця до повернення окреслюється термін добровільного повернення, який становить від 15 до 30 днів і рахується від дня доручення рішення. Термін добровільного повернення не окреслюється, якщо існує правдоподібність втечі іноземця, або якщо цього вимагають правила безпеки держави або захисту громадської безпеки та порядку. У такому випадку рішення підлягає негайному виконанню.
Потрібно знати, що видаючи рішення про зобов’язання до повернення, орган може продовжити термін в цілях залишення нами Польщі не довше як на рік часу.
Умовою продовження терміну добровільного залишення Польщі є підтвердження, що:
• іноземець зобов’язаний до особистого прибуття до органу влади, або
• його присутності в Польщі вимагають інтереси Республіки Польща, або
• його присутності в Польщі вимагає виняткова особиста ситуація, яка виникає особливо з довготи перебування іноземця на території Польщі, на основі тісних зв’язків родинного або суспільного характеру, або з потреби продовження навчання малолітньою дитиною іноземця.
Термін добровільного повернення може також бути продовженим після видання рішення про зобов’язання до повернення. Це може настати на основі нашої заяви.
Рішення про зобов’язання до повернення видає командир Прикордонної Служби або командир відділу Прикордонної Служби. На основі такого рішення можна написати прохання про скасування рішення до Начальника Управління до Справ Іноземців, а від його рішення – скаргу до Воєводського Адміністраційного Суду в Варшаві. У випадку, коли іноземець склав скаргу до суду і ця скарга включає в себе заяву про зупинку виконання рішення, термін добровільного повернення або термін примусового виконання цього рішення продовжується до дня видання Воєводським Адміністраційним Судом рішення у справі цієї заяви.
Орган, що веде процес у справі видачі рішення про зобов’язання до повернення, запевнює іноземцеві, який не володіє на достатньому рівні польською мовою, можливість користатися з допомоги перекладача. Крім того, він здійснює зрозумілою для іноземця мовою переклад правової основи рішення про зобов’язання до повернення, вирішення та інструкції, чи і в який спосіб можна складати скаргу на основі рішення.
Процес відбувається на основі кодексу адміністраційного процесу.
Правова основа:
Закон з 12 грудня 2013 р. про іноземців.

ЗАБОРОНА ПОВТОРНОГО В’ЇЗДУ ДО ПОЛЬЩІ
У рішенні про зобов’язання до повернення зазначається про забороку поновного в’їзду на територію Республіки Польща або на територію Польщі та інших країн Шенгенської Зони на час від 6 місяців до 5 років. Час, на який визначено заборону в’їзду, залежить від обставини, яка була основою видачі рішення про зобов’язання до повернення.
Потрібно пам’ятати, що заборона в’їзду може бути анульована. Умовою є пред’явлення, що іноземець:
• виконав обов’язки, які виникають на основі рішення про зобов’язання до повернення, або
• його наступний в’їзд до Польщі або інших країн Шенгенської Зони має настати з огляду на аргументовані обставини, особливо з гуманітарних причин, або
• йому була надана допомога в добровільному поверненні.
Заборона анульовуюється на заяву іноземця через орган, який видав рішення, а тому через командира відділу Прикордонної Служби або командира офісу Прикордонної Служби, а якщо йдеться про рішення іншої служби – через Начальника Управління до Справ Іноземців.
Не можна анулювати рішення, коли:
• в’їзд або перебування іноземця на території Польщі може становити загрозу для захисту або безпеки країни чи захисту громадської безпеки та порядку, або порушувати інтереси Польщі, або
• іноземець не вніс оплати на основі коштів, пов’язаних з виданням та виконанням рішення про зобов’язання іноземця до повернення, яку був зобов’язаний внести.
Правова основа:
Закон з 12 грудня 2013 р. про іноземців.

КОЛИ НЕ ВИДАЄТЬСЯ РІШЕННЯ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ДО ПОВЕРНЕННЯ
Законодавство окреслює випадки, коли незалежно від виникнення обставин, які аргументують видання рішення про зобов’язання іноземця до повернення, таке рішення не може бути виданим. Це стосується іноземця, який:
• має статус біженця, користується з додаткового захисту, або
• йому надано згоду на перебування з гуманітарних причин або згоду на толероване перебування, або є причини до її надання, або
• йому надано дозвіл на тимчасове перебування з огляду на:
• -необхідність поважати право до сімейного життя у розумінні Конвенції про захист прав людини та основних свобод,
• -необхідність захисту прав дитини, окреслених в Конвенції про права дитини,
• знаходиться у шлюбі з громадянином Польщі або іноземцем, який має дозвіл на постійне перебування, або дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС на території Польщі, і цьому не суперечать правила захисту або безпеки країни або захисту або захисту громадської безпеки та порядку, хіба що метою закладення подружнього зв’язку або його існування є переступ правил закону про іноземців (іншими словами, коли подружжя було визнане за „фікційне”), або
• перебуває в Польщі на основі:
• -Шенгенської візи, виданої з гуманітарних причин, з уваги на інтереси держави або міжнародного зобов’язання, які дають право лише в’їхати та перебувати на території Польщі,
• -дозволу на тимчасове перебування з огляду на обставини, які вимагають короткотривалого перебування,
• -дозволу на тимчасове перебування для жертв торгівлі людьми;
• йому надано дозвіл на постійне перебування або дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС на території Польщі, або
• він має дозвіл на перебування або інший дозвіл, який надає йому право до перебування, наданий іншою країною Шенгенської Зони, і цьому не суперечать правила захисту або безпеки країни або захисту або захисту громадської безпеки та порядку, хіба що іноземець не повернувся відразу на територію цієї країни Шенгенської Зони після повідомлення його про обов’язок виїзду на територію цієї країни,
• він тимчасово відісланий в делегацію з метою надання послуг в Польщі працедавцем, який має офіс на території іншої країни-члена Європейського Союзу, країни-члена Європейського Товариства Вільної Торгівлі (EFTA) – сторони умови про Європейський Економічний Простір або Швейцарської Конфедерації, а також має право перебувати та працевлаштовувати на території цієї країни, якщо рішення про зобов’язання іноземця до повернення мала б бути видана з огляду на цю територію та перебування на ній, або з огляду на перетин або спробу перетину кордону незгідно із законом, або
• може бути негайно виданий до країни третього світу на основі міжнародної умови про передання та прийняття осіб після попереднього арешту у зв’язку з перетином кордону незгідно із правилами законодавства, або
• може бути негайно довезений до кордону, якщо був затриманим в прикордонній зоні відразу після спроби перетину кордону незгідно із правилами законодавства, або
• може бути негайно переданий іншій країні-членові Європейського Союзу, країни-члена Європейського Товариства Вільної Торгівлі (EFTA) – сторони умови про Європейський Економічний Простір або Швейцарської Конфедерації на основі міжнародної умови про переказання та прийняття осіб, введеної в дію 13 січня 2009 р., або
• перебуває в Польщі на основі посвідчення, виданого іноземцям, щодо яких існує підозра, що вони є жертвами торгівлі людьми;
• Виникнення яких завгодно обставин, вказаних вище, унеможливлює видання рішення про зобов’язання до повернення.
Потрібно також згадати, що якщо ведеться процес у справі надання іноземцеві статусу біженця, то тоді відмовляється у розпочинанні процесу у справі зобов’язання до повернення. Це не стосується ситуацій, коли іноземець склав наступну заяву про надання статусу біженця.
Від випадків, на основі яких рішення про зобов’язання до повернення не може бути виданим, потрібно виокремити ситуації, коли таке рішення вже було видане, але його не можна виконати. Це має місце тоді, коли:
• стосовно іноземця ведеться процес щодо надання йому статусу біженця (хіба що іноземець вже склав наступну заяву), або
• стосовно іноземця ведеться процес у справі надання йому:
• дозволу на перебування з гуманітарних причин,
• дозволу на толероване перебування,
• дозволу на тимчасове перебування для жертв торгівлі людьми,
• дозволу на тимчасове перебування з огляду на обставини, які вимагають короткотривалого перебування,
• іноземцеві надано дозволу на перебування з гуманітарних причин чи дозволу на толероване перебування, або є причини до його надання, або
• іноземець перебуває в Польщі на основі
• Шенгенської візи, виданої з гуманітарних причин, з уваги на інтереси держави або міжнародного зобов’язання, яке дає право лише до в’їзду на територію Польщі та перебування на цій території, або
• дозволу на тимчасове перебування з огляду на обставини, які вимагають короткотривалого перебування,
• іноземець перебуває на території Польщі на основі посвідчення, виданого іноземцям, щодо яких існує підозра, що вони є жертвами торгівлі людьми;
• іноземець є в подружжі з громадянином Польщі або іноземцем, який має дозвіл на постійне перебування або дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС на території Польщі і цьому не суперечать правила захисту або безпеки країни або захисту або захисту громадської безпеки та порядку, хіба що метою закладення шлюбу або його існування є переступ правил закону про іноземців, або
• щодо іноземця винесено вирок - запобіжний засіб у вигляді заборони полишати країну.
Правова основа:
Закон з 12 грудня 2013 р. про іноземців.

Коментувати

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.