Kieleckie Centrum Wsparcia Cudzoziemców

Kieleckie Centrum Wsparcia Cudzoziemców

Stowarzyszenie Homo Politicus/Homo Politicus Association

tel. 665 450 507601 090 096

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.homopoliticus.org.pl

Kalendarz wydarzeń
Dodał: |
Aktualizacja: |

Chciałabym zacząć od pozytywów, jednak pierwsze zdanie tekstu zaczyna się od słów…

Niestety polski pracodawca niechętnie zatrudnia cudzoziemca z dotrzymaniem wszystkich norm prawa. Polski pracodawca wcale nie musi być i nie jest złem samym w sobie, zgrozą dla cudzoziemca, jednak zawiłe przypisy prawne, nieproporcjonalnie duże koszty zatrudnienia pracowników powodują, że pracodawcy szukają łatwiejszych dróg w dokumentowaniu wszystkich sytuacji zachodzących w ich zakładach, firmach czy spółkach.

 

Jak ma zachować się wtedy cudzoziemiec, który zostaje przyjęty do pracy na podstawie umowy ustnej (prawo pozwala również na taką formę zatrudnienia), jednak pracodawca nie jest zainteresowany podjęciem czynności uzyskania zezwolenia na pracę, złożenia oświadczenia, zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, odprowadzaniem składek do ZUS-u, podatku dochodowego? A właśnie te czynności powinny być udokumentowane i – co więcej – powiązane ściśle z wielokrotnym kontaktem pracodawcy z kilkoma instytucjami administracji publicznej.

Cofnijmy się na chwilę: po co pracodawcy zbędne komplikacje związane z zatrudnianiem cudzoziemców, skoro on i z NIE-cudzoziemcami ma wiele formalności często ponad jego chęci i siły?

Wszystkim cudzoziemcom pragnącym udokumentować swoje zatrudnienie i pobyt związany z zatrudnieniem polecam rozwiązanie najczęściej stosowane w takich przypadkach – przyjąć maksymalną odpowiedzialność za kontakt z administracją publiczną, z usługami księgowymi, z wiedzą o przyszłych kosztach związanych z zatrudnieniem, a także ponieść niektóre koszty tego zatrudnienia.

Poniżej przykład z życia.

Pani N. pracuje od lat w pewnej rodzinie, zajmuje się wszystkimi pracami porządkowymi w domu, gotuje, odprowadza dzieci do szkoły, zabiera je po lekcjach. Jest zadowolona ze swojej pracy i płacy. Jednak po kilku latach w Polsce dowiedziała się więcej o legalnym zatrudnieniu i możliwości uzyskania stałego pobytu na podstawie kilkuletniego zatrudnienia. Jak ma to zrobić?

- Dowiedzieć, jakie koszty ją czekają w razie podjęcia zatrudnienia legalnego.

- Dowiedzieć się, jakie czynności należy podjąć w razie załatwiania wszystkich formalności w instytucjach państwowych.

- Dowiedzieć się, do jakich instytucji należy się zwrócić w przypadku uzyskania zezwolenia na pracę, zgłoszenia do ubezpieczeń, załatwiania dokumentów pobytowych, a także gdzie znajdują się właściwe terytorialnie instytucje, do których pani N. ma się zwrócić.

- Pracownica powinna zebrać wszystkie powyższe informacje i mieć na uwadze, że wszystkie te czynności może „wychodzić” samodzielnie z upoważnienia pracodawcy.

- Tylko wtedy pani N. może porozmawiać z rodziną, w której pracuje, że chce podjąć legalne zatrudnienie; powiedzieć, że jest w pełni świadoma wszystkich zadań, które pojawiają się podczas całej procedury oraz że może zajmować się wszystkimi czynnościami samodzielnie.

Powodzenie w rozwiązaniu sprawy gwarantowane.

Bezcennym aktywem dla cudzoziemca staje się również wiedza o wszystkim, co dotyczy administracji publicznej – z pożytkiem na długie lata zamieszkania w Polsce.
W razie dodatkowych pytań i zapotrzebowania na wzory dokumentów, upoważnień, pomocy w wypełnianiu tych dokumentów – służę pomocą, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Podczas pracy z cudzoziemcami i organami administracji publicznej sporządziłam wiele różnych pomocnych wzorów pism i chętnie się nimi dzielę.

Kilka ważnych zasad dotyczących złożenia wniosku na zezwolenie na pracę:

• Wniosek o zezwolenie na pracę powinien złożyć pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, tą upoważnioną osobą może być również przyszły pracownik cudzoziemiec. Koszt upoważnienia – brak kosztów. Upoważnienie powinno być podpisane przez pracodawcę.

• Pracodawca nigdy nie może zatrudnić cudzoziemca, jeśli nie posiada on ważnego zezwolenia na pracę, wydanego na jego firmę tego pracodawcy. Zezwolenie na pracę, zgodnie z prawem, jest obecnie imienne ze strony zarówno pracodawcy, jak i przyszłego pracownika.

• Informacje podawane we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę są bardzo istotne z uwagi na ewentualną przyszłą procedurę ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały bądź status rezydenta długoterminowego. Zatrudnienie ma się odbywać ściśle według wyznaczonych kryteriów w zezwoleniu – stanowisko, etat, wynagrodzenie. Ważne! Można zmienić wynagrodzenie na wyższe, tylko nie na niższe, jednak w żadnym razie nie wolno zmieniać etatu – ani na mniejszy, ani na większy!

• Można przedłużyć ważność zezwolenia na pracę na 2 lata, jeśli wniosek zostanie złożony co najmniej na 30 dni przed upływem ważności zezwolenia.

• Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, o które najczęściej się występuje, dotyczy przypadku, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę w Polsce i jest zatrudniony u pracodawcy mającego swoją siedzibę na terytorium RP (typ

• Do złożenia wniosku potrzebne są kopie dokumentów cudzoziemca i pracodawcy (w niektórych województwach konieczne jest okazanie oryginałów dokumentów). Oryginały dokumentów SĄ KONIECZNE przy złożeniu wniosku do wglądu.

• Do złożenia wniosku potrzebne są oryginały pełnomocnictwa.

• Dokumenty podpisywane bezpośrednio przez pracodawcę muszą być podpisane zgodnie z formą reprezentacji spółki, co jest weryfikowane z aktualnym wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny i charakter prowadzonej działalności.

• Urzędem odpowiedzialnym za wydawanie decyzji w zakresie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców jest urząd wojewódzki właściwy ze względu na adres siedziby pracodawcy lub jego miejsce zamieszkania.

• Uzyskanie zezwolenia na pracę przebiega dwuetapowo:
a) Przeprowadzenie testu rynku pracy i uzyskanie opinii z powiatowego urzędu pracy na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w zakresie złożonej oferty pracy (od 7 do 14 dni od momentu złożenia oferty).
b) Uzyskanie zezwolenia na pracę (3-4 tygodni od momentu złożenia wniosku).

• W niektórych przypadkach istnieje możliwość uzyskania zezwolenia na pracę bez konieczności przeprowadzania testu rynku pracy. Ale to już temat kolejnego artykułu – z przykładami i opisem wszystkich kroków w załatwianiu formalności.

Październik-listopad 2014 r. 

Skomentuj

Aktualności
Archiwum

Projekt ‘MIEJSKI SYSTEM INFORMACYJNY I AKTYWIZACYJNY DLA MIGRANTÓW’ jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Projekt ‘WARSZAWSKIE CENTRUM WIELOKULTUROWE’ był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW Projekt realizowany był przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.