Dodał: |
Aktualizacja: |

Na dzień dzisiejszy (maj/czerwiec 2015) sytuacja w Wydziale Spraw Cudzoziemców nie daje powodów do optymizmu. Pomimo wielu pozytywnych zmian i niedawno przeprowadzonego Dnia Otwartego na ul. Długiej 5 codzienna rutyna jest nieskończoną grą bez zasad dla cudzoziemców i ich rodzin, pracodawców cudzoziemców, uczelni, gdzie uczą się obcokrajowcy.

Główne problemy:

a) przewlekły tryb postępowań,
b) wymaganie coraz to nowych dokumentów do złożonego kompletnego wniosku,
c) powtarzanie w wezwaniach do uzupełnienia wniosku skopiowanych ogólnych przypisów, niekoniecznie mających coś wskazać konkretnej osobie, do której wysyła się wezwanie,
d) szybkie i ponaglające cudzoziemca zachowanie urzędnika – żadnych pytań podczas składania wniosku! Urzędnik czasami bywa wprost niemiły, a nawet chamski.

Opiszę pokrótce na przykładach wyżej wymienione problemy.

a) PRZEWLEKŁY TRYB POSTĘPOWAŃ:

Przypadek 1. Dla pana Oleksandra decyzja o udzielenie czasowego pobytu miała być wydana 2 kwietnia 2015 roku, w dniu 8 czerwca 2015 roku nadal nie ma żadnej informacji z Wydziału Spraw Cudzoziemców – ani decyzji, ani wezwań do uzupełnienia dokumentów. Kilkakrotne wizyty w pokoju nr 19 (INFORMACJA) nie wyjaśniły sprawy, wciąż te same komunikaty – nie ma nowych informacji w sprawie. Cudzoziemiec jest znerwicowany brakiem wiadomości, ma pilna potrzebę wyjazdu do ojczystego kraju na kilka dni, aby załatwić sprawy rodzinne, wreszcie zobaczyć żonę, dziecko, rodzinny dom… Nie może wyjechać, póki nie uzyska karty, inaczej ryzykuje, że ugrzęźnie w procedurach wizowych w polskim konsulacie na Ukrainie.

Przypadek 2. Pani Zenia otrzymała kolejne już, trzecie wezwanie, aby donieść te same dokumenty – umowę z pracodawcą z datą wydania decyzji oraz ubezpieczenie do czasu zawarcia umowy z pracodawcą. Sprawa pani Zeni trwa od grudnia 2014 roku, każdego miesiąca przynosi ona umowę z pracodawcą z datą przyszłego zatrudnienia i ubezpieczenie, co ważne – przynosi te dokumenty w terminie i inspektor ma czas przeanalizować sprawę oraz wydać odpowiednie postanowienie i decyzje. Jednak… inspektor rozpoczął dziwną grę – każdego miesiąca przenosi wydanie decyzji na miesiąc do przodu i każdego miesiąca wymaga nowej umowy z pracodawcą z datą przyszła! Pracodawcą, co jest logiczne – nie chce już wydawać pustych umów i czeka na wydanie decyzji. Zgodnie z obowiązującym prawem tak też powinno być – umowa między pracodawcą a pracownikiem powinna być podpisana po uzyskaniu przez cudzoziemca decyzji o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę.

W wyniku przewlekania się postępowań na podstawie tylko tych dwóch przykładów (a takich spraw tysiące i tysiące sytuacji życiowych) widać, że tworzy się negatywne nastawienie do instytucji administracji publicznej jako biurokratycznej, nielogicznej, często działającej poza prawem jednostki. Jest to niezgodne z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, gdzie w art. 7 kpa wyraźnie napisano „działa zgodnie z prawem i w granicach obowiązującego prawa”. Moralne straty cudzoziemca w wyniku takich postępowań są nie do naprawienia: utrata zaufania do instytucji państwowych, dramatyczne sytuacje rodzinne, permanentne konflikty rodzinne i w miejscu przyszłego zatrudnienia.

b) WYMAGANIE CORAZ TO NOWYCH DOKUMENTÓW DO ZŁOŻONEGO KOMPLETNEGO WNIOSKU:

Przykład 1. Przypadek pani Zeni, podany wyżej, obrazuje również kwestię wymagania cyklicznego dostarczenia tych samych dokumentów. Znając ten przypadek w rzeczywistości, wiem, że już pojawiła się informacja o utraconym dokumencie przez inspektora. Ponieważ inspektor już wystawił wezwanie, aby dostarczyć ten dokument, to trudno mu udowodnić, że ten dokument już raz został dostarczony.
Za błędy urzędnika koszty ponosi cudzoziemiec.

Przykład 2. Pana Walerego wezwano, aby dostarczył kopie kilku dokumentów związanych z zatrudnieniem – umowę o pracę, aneks do umowy o pracę, zezwolenie na pracę. Dodano również informację o przedstawieniu oryginałów do wglądu. Oczywiście jest to całkiem zasadne wezwanie w sprawie ubiegania się o pobyt rezydenta długoterminowego. Oryginały tych dokumentów jednak już dawno są w aktach sprawy, zostały dostarczone na etapie uzupełnień braków formalnych. Niedopatrzenie urzędnika? Brak analizy akt sprawy?

c) POWTARZANIE W WEZWANIACH DO UZUPEŁNIENIA WNIOSKU SKOPIOWANYCH OGÓLNYCH PRZYPISÓW, KTÓRE NIEKONIECZNIE MAJĄ COŚ WSKAZAĆ KONKRETNEJ OSOBIE, DO KTÓREJ WYSYŁA SIĘ WEZWANIE

Wezwanie ma dostarczać informację dotyczącą konkretnej osoby i zasadniczo tak jest. Do konkretnych punktów wezwania dołączane są jednak jeszcze standardowe wymagania zaświadczeń z urzędu skarbowego, zeznań podatkowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. A dla cudzoziemca stają się wymogiem do spełnienia i dostarczenia każdego załącznika, papierka do urzędu, potrzebny on tam jest czy nie.

d) SZYBKIE I PONAGLAJĄCE CUDZOZIEMCA ZACHOWANIE URZĘDNIKA – ŻADNYCH PYTAŃ PODCZAS SKŁADANIA WNIOSKU!

Zdarzają się przypadki złego traktowania cudzoziemca przez urzędnika. Najczęściej przyjmują formę szybkiego mówienia, podnoszenia głosu, ponaglania i kwestionowania danych we wniosku. Cudzoziemiec nie może odnieść się do takiego zachowania, ponieważ ma, świadomość, że jego życie zależy od tego urzędnika, podobnie jak jego sprawa i pomyślność przebiegu sprawy zależą od nastawienia urzędnika. Cudzoziemiec woli stać się niewidzialnym i niemówiącym tylko po to, żeby jeszcze bardziej nie poirytować urzędnika. Zazwyczaj cudzoziemcy się nie skarżą.